Електроника

Во минатите два броја беа дадени комплетни напатствија за изработка на радио аматерскиот SSB примопредавател Таурус 20, наменет за 20-метарското краткобраново подрачје. Во овој напис се даваат дополнителни практични совети за негова успешна изработка и пуштање во работа, предлог-модификации за негово подобро функционирање, како и листа на потребни измени за негово приспособување од 20-метарското на 40 и 80-метарско браново подрачје.


Медицина

Неспорно е дека недостаток на секој витамин, па и на витаминот Д, предизвикува штетни последици по организмот на човекот. Но, дали воопшто постои изразен недостаток на витаминот Д кај човековата популација? И ако постои, колкава е таа опасност и дали може тоа некако да се поправи и спречи? На оваа тема дискутираат Влатко Поповски, кој ја застапува тезата за огромниот и опасниот недостаток на витаминот Д кај човековата популација, и скептикот Владимир Филевски, кој ја застапува умерената и конзервативна страна на науката.


Научна фантастика

Дина е една од најтеш­ките книги за адаптација, затоа што она што е толку добро напишана и слоевита, што и еден Дејвид Линч се измачи да ја сними, што на крај резултираше со фи­зич­ка пресметка со продуцентите и не­какво кармакаш скрпено дело. Длабоко, детално, додека читаш ти создава сериозно добар филм во гла­вата, те лепи. Новиот проект на Денис Вилнев е токму DUNE (Дина – песочна планета, Аракис) од Френк Херберт.


Информатика

Препознавањето на лица и објекти е природна и стекната особина на човекот.  Но оваа способност може да ја стекне и компјутерот. Во информатиката под поимот препознавање облици се подразбира автоматска детекција и класификација на објекти или настани.


Електроника

Еден од најголемите проблеми со којшто се соочуваат радиоаматерите при самостојна градба на уреди од областа на високите фреквенции е изработката на индуктивитети. Покрај општите напатствија за изработка на индуктивитетите, во овој напис се објаснува и изработката на торусните калеми и трансформатори употребени за градба на примопредавателот Таурус 20, кој е објавен во претходните два броја на Емитер.


Аудио и видеотехника

Произведителите на звучници најчесто се трудат да добијат најдобри можни резултати во рамките на проектираната продажна цена, но од тоа логично произлегува дека поевтините звучници се направени со многу компромиси. Снаодливите самоградители тука имаат шанса да постигнат значително подобри резулати со само малку повеќе вложена работа и материјал во модифицирањето и подобрувањето на звучниците, особено оние евтините. Во конкретниов случај, евтиниот звучник CAV DP265 може многу да се подобри со само еден дополнителен кондензатор!


Фототехника

Гломазните фотоапарати со оледало (SLR – Sinle Lens Reflex) се норма кај професионалните фотоапарати, а и кај оние што сакаат да личат на нив. Но, напредокот на технологијата овозможи и апаратите без огледало (Mirrorless) да достигнат завидни резултати, па така на пазарот е сè поголема понудата на квалитетни Mirrorless фотоапарати. Уште и кога зад таков апарат стои некој голем бренд, можете да бидете сигурни во она што го добивате за своите пари.


Информатика

Острата борба против пиратеријата предизвика интензивно пронаоѓање на “алтернативни решенија” за тоа како да се дојде до посакуваната содржина, заобиколувајќи го плаќањето на авторските права. Едно од таквите решенија е криењето на интернет активностите од провајдерот.

Но, дали е тоа навистина можно?

Да видиме…


Аудио и видеотехника

Во домашните продавници за hi-fi уреди вистинска реткост е да се најдат репрезен­тативни примероци од high-end височините, најмногу заради економското ниво на кое се наоѓа целата држава. Само некои ретки поединци можат да си дозволат да уживаат во најдобрите хај-фај уреди на денеш­ни­цата, па така најголемиот дел од аудио­филите остануваат ускратени од задо­волс­твото да ги видат и чујат тие објекти на своите меч­таења, макар и во продавница. За среќа, домашната фирма Алфа Аудио нас­коро ќе ги изложи звучниците Avantgarde Acoustic пред македонската јавност!


Автомобилска техника

Ете, и тоа го доживеавме. На интер­нет, извесен Пол Пентон твр­ди дека из­мислил мотор кој рабо­ти 80% на вода. Но тој, на­водно знаел дека не може да го комер­ци­јализира својот про­­нај­­док, и затоа решил тајната да ја сподели со сите нас (поширо­ката публи­ка), а со една и единс­твена воз­ви­ше­на цел – заш­тита на чо­веко­вата око­лина. Кое е неговото обра­зложение за иновацијата и кои се моите ко­ментари за тоа и што всуш­ност е целта на него­вата “ино­ва­ција” ќе можете да про­читате во текст­от кој следува во продолжение.


Астрономија и астронаутика

Ширењето на нашата вселена е одамна познат факт - уште во 1929 година Едвин Хабл открил дека галаксиите “бегаат” од нашата галаксија Млечниот пат, но и меѓусебно една од друга. На научниците им е потребно да ја најдат брзината на тоа оддалечување, како и оддалеченоста до тие галаксии. Далечината до галаксиите досега  се мереше со  еталонски светлосни блесоци кои настануваат при експлозии на точно одреден вид на супер-нови ѕвезди во галаксијата чија далечина сакаме да ја измериме. Но, научниците не се задоволни со апсолутната точност на тие мерења и бараат нов метод со кој ќе добијат уште попрецизни бројки. Најновите истражувања неочекувано отворија можност за еден потполно нов, многу попрецизен метод за мерење на оддалеченоста до галаксиите.


Архитектура и градежништво

Кога станува збор за примена на соодветна топлинска изолација на фасадните ѕидови во зградите, не смее да се заборави фактот дека, освен барањата за долготрајност и погодност во експлоатацијата, фасадните конструкции треба да ги задоволат и барањата за механичка и сеизмичка отпорност, безбедност при употреба, заштита од бучава и на последно место, но не помалку важно, заштита од пожар. Последниот факт, заштита од пожар, во спрега со топлинската изолација на фасадните ѕидови со лесни изолациски материјали (кои се многу чувствителни на високи температури), води до потреба од обострано задоволително компромисно решение. 


Информатика

Kaspersky Small Office Security е решение наменето за малите прет­пријатија коешто овозможува заштита од малициозен софтвер со врвни технологии. Решението нуди заштита не само на компјутерите, туку и на финансиите, деловната репутација и на личните податоци, како и на до­верливите информации за клиентите на компанијата – сè она што е важно за еден бизнис.


Колумна

“И порано имаше глупави луѓе, ама то­гаш немаше интернет!” Оваа стара до­сет­ка со секоја година сè повеќе ја потврдува својата исправност и добива на тежина. Претходно, луѓето со потпро­сеч­на интели­генција и скудни знаења беа маргинализи­рани од среди­ната и немаа можност нив­ниот глас да се чуе поши­роко, па не ни знаевме дека постоеле во толкав број. Појавата на интернетот и електронските портали, а осо­бено екс­пан­зи­јата на соци­јал­ните мрежи овозможија, сакале или не, се­кој­дневно да ги читаме, слу­шаме и да ги гледаме овие ин­те­лектуално хендике­пирани луѓе!


Информатика

Бот е скратен назив од софтверскиот робот, односно интелигентен софтверски агент, кој често користи вештачка интелигенција. Типично ботовите извршуваат едноставни и структурно повторувачки задачи, со многу по голема брзина од човекот. Тие се армија којашто со своите коментари на социјалните мрежи врши измама на јавното мислење


Телекомуникации

Колку ниско може да биде поставена примопредавателната антена, а притоа сè уште да може да се одржуваат радиоврски на оддалеченост од неколку илјади километри? Во продолжение се изнесени моите експериментирања и практични искуства од преку 600 реализирани радиоаматерски портабл активирања од разни локации, при што се добиени изненадувачки резултати.


Информатика

Во 2013 година, Емитер отиде до Ресен, каде што се запозна со воведувањето на оптиката во овој регион. Одблизу се запозна со кабелскиот оператор Канал 16, кој тогаш започна со воведување нова платформа, GEPON FTTh, базирана на оптичка мрежа, и тоа до секој дом со брзина до 1Gbps. По 6 години, повторно сме на истото место за да провериме што сè до сега е направено и какви новитети треба да очекуваат ресенчани од сопствениците на Канал 16, Дејан и Горан Ангелови.


Електроника

Во случај кога снабдувањето со вода не може да достигне до сите потрошувачи на класичен начин, поради преголема висинска разлика, решението за тие потрошувачи е водата да се пумпа и да се складира во некој резервоар лоциран на соодветна височина, од каде што водата може потоа да се дистрибуира на вообичаениот начин, под дејство на силата на гравитацијата. Јасно е дека нивото на водата во резервоарот треба постојано да се следи и по потреба, резервоарот да се дополнува со повремено вклучување и исклучување на пумпата за вода. Овој проблем целосно го решава електронскиот склоп којшто ви го презентираме во овој напис.


Електротехника

M18 FUEL  новиот батериски одвртувач со прифат од 1 инч за клучевите, со силен вртлив момент и ONE-KEY можности, покрај тоа што претставува неверојатен напредок во технологијата на безжичен рачен алат, истовремено е и најмоќниот безжичен ударен алат во светот. Напредната M18 FUEL технологија овозможува испорака на вртлив момент до 2400 Nm за затегнување на завртките, додека самиот алат е за 3,2 kg полесен и од најдобрата опција со кабел достапна во моментов на пазарот.


Астрономија и астронаутика

Астрономите забележаа дека галаксиите се групирани во чудно симетрични облици налик на кругови. Која е таа мистична, непозната херкулски моќна сила што ги придвижила огромните галаксии во прецизни геометриски облици? Парадоксално, таа моќна сила можеби потекнува од слабичкиот свет на  микрочестичките.


Астрономија и астронаутика

Многумина имаат погрешна претстава дека науката, на пример астрономијата, е премногу комплицирана и тешка за “обичниот” човек. Но, потребно е само правилно да се знаат и употребат основните закони и познатите факти. Како практичен пример, ќе се нафатиме да пресметаме една едноставна и малечка работа – големината и староста на целиот Универзум!


Автомобилска техника

Во претходните броеви на Емитер ги презентиравме еднонасочниот, асинхрониот мотор и синхрониот со перманентни магнети како можни погонски мотори кај електричните возила. Во оваа статија ќе биде разгледан уште и електронски управуван релуктантен мотор, со предлог на енергетски преобразувач за прилагодување на напонот на напојување. За сите овие типови мотори ќе биде направена споредбена анализа на нивните карактеристики.


Астрономија и астронаутика

Познато е дека во галаксиите ѕвездите глобално се движат кружно околу галактичкото јадро, но при тоа некои по малку интерно си одат на блиска прошетка до соседите. Прецизните мерења на движењето на околните ѕвезди неодамна открија една интересна странска посета на нашето Сонце.


Хемија

Овој текст на Емитер открива интересни детали за тоа како дојде до примена на една економична играчка во алатка за моделирање комплексни математички и хемиски структури.


Астрономија и астронаутика

Космосот изобилува со разни физички појави, а научниците ги откриваат според електромагнетските сигнали со коишто тие појави се проследени. Овие сигнали стасуваат до нас во вид на разни светлински блесоци, импулси и електромагнетски радиозрачења. Изворот на брзите изблици на радиозрачења може да е најразличен – од експлозии на ѕвезди длабоко во вселената, па сè до радиоемисии од некоја вонземска цивилизација. Но, со оглед на тоа што може да се обезбедат малку докази за нивното потекло, засега нивната појава останува во доменот на мистеријата.


Аеронаутика

Особено ми е драго кога пишувам за воздухопловни едрилици кои сум ги видел со свои очи, особено што мојот татко го направил првиот лет (лаширал) токму со “Чавка”, под раководство на наставникот Велимир Мирко Тодоровски. Генерации пилоти едриличари поминале, меѓу кои и мојата генерација, 1966 година. Па токму на таа едрилица јас и моите колеги ги учевме основните карактеристики, конструкција и градба на едрилиците, но и ни служеше како школска клупа за понатамошното наше оспособување со двоседната едрилица Летов 22.


Физика

Черенковата радијација (Cherenkov radiation) е феномен којшто се појавува во случај кога некои честички, како што се електро­ните или протоните, во некоја средина се движат побргу од светлината во истата таа средина. Остана предизвик за физичарите овој феномен да го генерираат во вакуум, сметајќи дека со тоа ќе генерираат ефект којшто може да ја збогати науката со нов пат кон тестирање на фундаменталната теорија за електрицитетот и магнетизмот.


Електроника

Шмитов тригер претставува коло со многукратна примена во дигиталната електроника, со функција на претворање аналогни во дигитални сигнали на влезовите на голем број дигитални склопови. Поради тоа, колото заслужува внимание, како од аспект на неговата потреба, така и во однос на неговото функционирање.


Физика

Вo тек е еден нов тренд, наречен квантна телепортација, во којшто истражувачите гледаат нов метод за телекомуникација. Гледајќи во квантната телепортација ново средство за телекомуникација, многу лаборатории во светот експеримен­ти­раат на тоа поле, перманентно постигнувајќи зголемување на растојанието на дејството на телепортацијата. Најдалеку во таа насока отидоа кинеските научници.


Еурека

Пречистувањето на отпадните води е еден од најголемите еколошки проблеми на денешницата. Непречистените отпадни води директно ги загадуваат изворите, водните токови и природните и вештачките резервоари на вода зз пиење. Постојат различни решенија за пречистувањето на отпадните води, но сите тие имаат одредени недостатоци, како што се високата цена, долгото времетрање на филтрацијата, употребата на комплицирана опрема итн. Во овој труд ќе биде претставен нов начин на прочистувањето на отпадните води, кој е многу поедноставен , поефикасен и поевтин од досега познатите. Прикажаното решение практично е испитано и успешно функционира на повеќе локации.


Индустриски дизајн

Индустрија 4.0 е името што го доби моменталниот тренд на автоматизација и на размена на податоци во производствените технологии. Тука се вклучени кибер-физичките системи, Интернетот на нештата, клауд компјутингот и когнитивниот компјутуинг. Честопати кога станува збор за Индустрија 4.0 на неа се гледа како на четврта индустриска револуција. Тоа што сликовито ја опишува актуелната Индустрија 4.0 е можноста иста производна линија на крајот на процесот резултира со различен производ.


Омнибус

Уредување на генот – неизвесна игра на научниците?; АМД со нов адут; На повидок – паметни пижами; Маглината Veil е остаток од супернова; Збогум, WINDOWS 7; Mag–Lev левитирачки грамофон, втор дел; Нов малвер што брзо ги троши батеријата и интернетот; Решена е енигмата на чудната маглина EGG!; По 19 години, откриен е опасен безбедносен пропуст во WinRAR; HD грамофонски плочи; Закерберг најави големи промени во Facebook и Instagram; Повторно хакирани имејл адреси на Мајкрософт; NOCTUA NH-U12A; PayPal во борба против ransomware


Писма
Звучници со 12-инчни драјвери