ЕМИТЕР 
Македонско списание за популаризација и примена на науката и техниката 
ISSN 1409-5335 ; UDK 001 62
 

Издавач: 
Друштво за развој на научно-техничка култура "ЕМИТЕР" д.о.о. 
ул. Петар Манџуков бр. 50-б, Скопје 
e-mail: emiter@unet.com.mk 
ЕДБ: 
МК 4030006592903

Директор и главен и одговорен уредник: 
Слободан Таневски 
e-mail: urednik@emiter.com.mk 

Редакциски колегиум: 
Слободан Таневски, Владимир Филевски, Зоран Ивановски, Невенка Стојановска

Постојани соработници: 
Томе Скендеровски, Перица Поповски, Петар Николовски, Димац Митковски, Зоран Ивановски, Ива Зафировска, Даниел Анастасов, Милчо Узунов, Дејан Антоновски, Анис Сефиданис, Јанко Илковски, Љубомир Михајловски

Графичко-техничко уредување: 
Невенка Стојановска 
e-mail: podgotovka@emiter.com.mk 

Секретар на редакцијата: 
Невенка Стојановска 
e-mail: redakcija@emiter.com.mk 

Лектор: 
Елена Саздовска 

Маркетинг: 
Сашко Таневски 
e-mail: marketing@emiter.com.mk 

Адреса на редакцијата: 
Списание ЕМИТЕР 
ул. 11 Октомври бр. 38/11, 1000 Скопје 
тел: (02) 3115-111, 071/255-704 
e-mail: redakcija@emiter.com.mk
 

Според мислењето на Министерството за култура на Република Македонија бр. 08-5082/2 од 24.07.1995 г., за списанието ЕМИТЕР се плаќа данок по повластена даночна стапка. 
Со Решение на Министерството за образование и наука на Р. Македонија бр. 11-13067/5 од 22.10.2014г., се одобрува употреба на списанието ЕМИТЕР во основните и средните училишта. 
Добиените материјали за написи (текстови, слики, цртежи и дискети) не се враќаат. 
Авторските и издавачките права се заштитени. Забрането е секакво препечатување, копирање, снимање и пренесување, во целост или во делови, без писмена дозвола од издавачот. 
Објавените проекти и апликации се наменети само за едукација и лична (некомерцијална) употреба. За какво било нивно комерцијално користење (производство и продажба на ППК, кит комплети, модули и готови уреди) потребно е претходно писмено одобрение од ЕМИТЕР. 
Сите објавени написи во списанието се со намера да им помогнат на читателите и претставуваат резултат на искуството и стручното знаење на нашите соработници. Редакцијата ги презема сите неопходни мерки во објавените написи да нема грешки, но сепак тоа не можеме да го гарантираме. Издавачот и авторот не преземаат никаква одговорност во случај на неуспех, материјална штета или несреќа настанати поради која било причина во врска со објавените написи, проекти и совети, ниту пак за нивно незаконско користење. 
Редакцијата не гарантира за точноста на објавените реклами и огласи и не презема никаква одговорност во врска со тоа.