Рубрика: Електроника
Школа за електроника: Шмитов тригер
Автори: Наташа Божиновска, Зоран Тасиќ
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1-3/2019.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Шмитов тригер претставува коло со многукратна примена во дигиталната електроника, со функција на претворање аналогни во дигитални сигнали на влезовите на голем број дигитални склопови. Поради тоа, колото заслужува внимание, како од аспект на неговата потреба, така и во однос на неговото функционирање.

За коректно функционирање на го­лем број CMOS и TTL интегрирани кола, потребно е на влезот да се приклучува импулс со голема брзина на вос­пос­та­вување на предниот раб. Импулси со долго време на воспоставување на пред­ниот раб можат да предизвикаат колото да повлекува голема струја, осци­ли­рање, па и прегорување на колото. Такви импулси се создаваат, на пример, при вклучување на напојувањето или со ра­чен прекинувач или со контакт на релеј.

Решението, според неговиот автор Ото Шмит, по кого го добива името, е на влезот да се примени компаратор со хистерезис, добиен со примена на пози­тивна повратна спрега на неинверти­рачкиот влез од компараторот. Хисте­резисот се добива така што прагот на активирањето за растечкиот напон се разликува од прагот на паѓачкиот напон на влезот. Со тоа се добива активно коло со коешто се претвора аналогниот сигнал на влезот во дигитален сигнал, наречено Шмитов тригер или Шмит тригер.

Рубриката "Школа за електроника" е наменета за електроничарите-почетници, но многу корисни работи во неа ќе најдат и оние понапредните. Затоа слободно, преку писмо или e-mail, поставете ги прашањата што ве мачат и предложете ги темите од електрониката за кои сакате да читате на овие страници.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1-3/2019. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.