Рубрика: Автомобилска техника
Заблуди, измами и вистини: Мотор на вода
Автор: Томе Скендеровски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1-3/2019.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Ете, и тоа го доживеавме. На интер­нет, извесен Пол Пентон твр­ди дека из­мислил мотор кој рабо­ти 80% на вода. Но тој, на­водно знаел дека не може да го комер­ци­јализира својот про­­нај­­док, и затоа решил тајната да ја сподели со сите нас (поширо­ката публи­ка), а со една и единс­твена воз­ви­ше­на цел – заш­тита на чо­веко­вата око­лина. Кое е неговото обра­зложение за иновацијата и кои се моите ко­ментари за тоа и што всуш­ност е целта на него­вата “ино­ва­ција” ќе можете да про­читате во текст­от кој следува во продолжение.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1-3/2019. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.