Рубрика: Уводник
25 години ЕМИТЕР
Автор: Слободан Таневски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 7-12/2020.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Изгледа неверојатно, барем за мене, но ете изминаа 25 години од излегувањето на првиот број на ЕМИТЕР во август 1995 година. Но приказната за ЕМИТЕР е започната барем десетина го­дини порано, кога како ученик редовно ги читав југосло­венските списанија „Техничке новине”, „САМ свој мајстор”, „Радио­ама­тер” и „Галаксија”, а потоа, како студент и бри­тан­скиот „Електор” и многу други науч­но-популарни списанија во Американскиот и Францускиот културен центар. Некаде тогаш е зачетокот на идејата за наше, македонско научно-популарно и техничко списание.

Идејата почна да се конкретизира про­лет­та 1995 година, со ставање на хартија на првичниот концепт и со разговори со многу колеги, инженери и љубители на науката и техниката. Полека се форми­раше и екипата која со свои написи ќе ја преточи таа идеја во стварност. Но ништо не одеше мазно. Недос­тасуваа пари, прос­тор, стручни соработници. Тие проблеми се ре­ша­ваа во од. Не нè поколеба ни тоа што од нечие не­внимание и неодговор­ност пропадна веќе по­ловина подгот­вен број и се направи застој од 20 дена. На крајот, со ог­ром­ни напори на Сашо Бојчин, во улога на прв графички уредник, ЕМИ­ТЕР број 1 беше под­готвен и даден на пе­ча­тење. Ако добро се се­ќа­вам, отпечатените спи­санија ги зедовме од пе­чатницата на 20 ав­густ, а на 21 август први­от број веќе беше во тра­фиките, но можно е во датумиве да имам греш­ка од ±1 ден :)

Како и да е, ЕМИТЕР тогаш почна да емитува и еве, со разни подеми, падови и промени, тоа го правиме веќе 25 години, со што сме едно од ретките маке­дон­ски спи­са­нија со толкав стаж. Ваквите јубилеи вообичаено се користат за да се даде кратка хро­но­логија на настаните, па тоа ќе го сторам и јас во оваа пригода. Но наместо да пишу­вам старо-нов текст, ќе ги посочам клуч­ните настани од развојот на ЕМИТЕР преку неколку од тогашните уводници.

Само накратко: со многу напори и по­жрт­вувана работа успеваме веќе 25 години да го издаваме првото и единствено маке­дон­ско научно-популарно списание, и по­крај тоталната незаин­тере­сираност на др­жав­­ните институции да му помогнат на ЕМИТЕР (иа­ко врши важ­на обра­зовна функ­ци­ја!), многу слабата заин­те­ре­сира­ност на фир­мите за нив­но рек­ламирање во ЕМИТЕР и, за жал, не­доволно број­ната пуб­ли­ка искрено заин­тереси­ра­на за на­у­ката, тех­ни­ката и за са­мо­гради­тел­с­твото. Во по­топот на вис­тинските вредности, предизвикан од нап­ли­в­от на сенза­ци­о­налис­тич­ки, шпекула­тив­ни и дла­боко ненауч­ни медиуми, сепак не се откажуваме од нашата мисија да ги приближиме наука­та и техниката до поширока­та публика.

Овој јубилеен број на ЕМИТЕР задоцни поради општопознатата ситуација со Корона ви­рус­от, но сепак успеваме да го објавиме на крајот од годината. Со надеж дека ќе се дружиме уште многу години и броеви, срдечно ве поздравувам.

Слободан Таневски

Главен уредник

 

П.С. Специјално за оваа пригода, како подарок за сите верни чита­те­ли што го пропуштиле првиот број на ЕМИТЕР, под­гот­вивме негова видео презентација (дос­тапна на веб-страницата за овој уводник) и електронско издание кое можете да го про­читате (до крајот на јануари годинава) како дода­ток на бесплатниот промотивен број на нашиот веб-портал.

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 7-12/2020. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.