Рубрика: Аудио и видеотехника
Проект: TL Звучници Tubular Bells
Автор: Владимир Филевски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 7-12/2019.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Правењето звучни кутии со сопствени раце е поврзано со многубројни тешкотии – треба да имате добри познавања од аудиотехниката и соодветен алат и знаење од областа на столарството, а сето тоа заедно не се среќава така често. Сум имал можност да видам многу неуспешни обиди на ентузијасти, чии звучни кутии завршиле во облик на нефункционални Франкенштајн крпеници, а не е мал бројот и на оние кои се обратиле кај некој мајстор-столар, со слични резултати. Едноставно кажано, плакар и звучна кутија се потполно различни градби и бараат различни мајстори, со поинакви знаења и умеења. Од друга страна, постојат и интелигентни идеи за градба на звучна “кутија” кои не бараат специјален алат или столарско знаење. За овој проект го смислив наједноставното можно решение – целата звучна “кутија” е една обична ПВЦ цевка со дијаметар од 125 мм, без никакви дополнителни делови! Овој проект, колку што ми е познато, претставува прв и единствен пример во светот за наједноставната и најевтината можна двопојасна (two-way) звучна “кутија”. Притоа, нема некој голем компромис со квалитетот на звукот, бидејќи е употребен принципот на трансмисиона линија (Transmission Line - TL), конструкција што е особено ценета кај аудиофилите.

Правилниот начин на проектирање (дизај­нирање) на звучни кутии од видот на бас-реф­лекс и на затворени (компресиони) кутии бил објавен првпат во 1971 и 1972 година (Neville Thiel и Richard Small), додека трансмисионите линии (TL) биле разрабо­тени дури во 1999 годи­на (George Augspurger) и 2000 година (Martin J. King). Интересно е што George Augspurger и Martin J. King, независно еден од друг, дошле до идентични резултати, иако користеле потполно различни теоретски модели. После нивните анализи, консензусот во научната заедница е дека сите звучници од типот на трансмисиони линии пред 1999 година биле неоптимално, па дури и потполно погрешно конструирани! Само по појавата на истражувањата од претход­но наведените двајца експерти било овозможено правилно проектирање на TL звучните кутии. За жал, на пазарот с# уште постојат примери на лошо проектирани TL звучни кутии, некои од нив и по цена од неколку десетина илјади евра!

Јас го дадов мојот придонес во едуцира­њето на аудио ентузијастите со текстовите објавени во ЕМИТЕР 5/1995 („Компресиони звучни ку­тии”) и ЕМИТЕР 1, 2, 4 и 6/1998 („Бас-рефлекс звучни кутии”), кадешто за првпат на маке­донски јазик беше објавена постапката за пра­вилно проектирање звучни кутии со помош на Thiele-Small параметри­те на звучнич­ките еди­ници (ниско­тон­ците). Правилното проекти­рање на TL звучните кутии повторно под­раз­бира неопходна употреба на Thiele-Small пара­мет­рите, но за раз­лика од затворените и бас-реф­лекс кутиите, тоа не може да се постигне со помош на едноставни формули и табели (иако постојат некои табели за приближно проек­тирање), туку мора да се користи специ­јали­зиран софтвер за тоа. Така, тогаш јас, без двоу­мење, веднаш го купив софтвер­от TLwrx од George Augspurger и поч­нав да проектирам TL звучни кутии... за повторно да се уверам, по милио­ни­ти пат, дека проектирање звучник прет­ставува дели­ка­тен баланс на компромиси кој паѓа на товар на проектантот (човекот), а не на софт­верот (машината)! Јас досега обја­вив во ЕМИТЕР четири проекти за TL звучни кутии и секој од нив може­ше да биде подобар... ако се откажев од некои неопходни компромиси. Слично, и за овој про­ект ќе напра­вам некои компромиси, за да се добие мини­мал­на цена и максимална можна едноставност на кон­струк­цијата.

 

Исправка: Во описот на сликата 9 и во текстот на страница 49 лево долу погрешно е наведен називот Timpani – тој треба да се смени со називот TNT-10PA (ЕМИТЕР 7-8/2011).

Главни елементи и материјали:

ниско/среднотонец 130 mm/ 5,25" )*

високотонец 50 mm )*

PVC цевка од 125 mm

материјал за дампирање

 

* звучниците може да се набават од Аудио Експерт

 
Клучни зборови:
Измерена АФК на звучникот Tubular Bells, со вклучени сите рефлексии од собата.

Измерена АФК на звучникот Tubular Bells, со вклучени сите рефлексии од собата.


Звучникот Tubular Bells во изведба на Александар Ѓорѓиоски од Струга

Звучникот Tubular Bells во изведба на Александар Ѓорѓиоски од Струга

Звучниците Tubular Bells во изведба на Александар Ѓорѓиоски од Струга

Звучниците Tubular Bells во изведба на Александар Ѓорѓиоски од Струга

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 7-12/2019. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.