Почетно притегнување на клинести ремени (Емитер 7-12/2019)

Мошне често приватно рабо­там со клинести ремени и ме ин­тересира дали постои некое општо правило за нивното почетно при­тегнување? Во литературата што ми е достапна ништо конкретно не можам да најдам за овој мој проблем. Многу Ви благодарам за од­говорот.

Ненад Стојковски

 

Експлицитен одговор за тоа колку се притегнуваат клинестите ремени во стручната литература е тешко да се најде. Впрочем, го не­ма. Тоа произлегува од фактот што клинестите ремени го пренесуваат моментот благодарение на нор­мал­ните сили врз бокот на ременот, предизвикани од заклинувањето на ременот кога тој е под опто­ва­ру­вање и варира (се самонагодува) од големината на тоа оптоварување. Тоа, практично, значи дека пот­ребна е само релативно мала по­четна сила на претходно притег­нување, со цел да може да се реа­лизира (возникне) заклинувањето на ременот. Колкаво е тоа почетно притегнување? Мало. Тоа прет­ход­но притегнување практично се на­годува на следниот начин: ако нај­долгиот слободен огранок на кли­нестиот ремен е во должина до 300 милиметри, тогаш клинестиот ре­мен треба да е толку затегнат да можеме со палецот на нашата ра­ка, притиснувајќи го ременот на­внатре, на половината од таа дел­ница, да се повлече за околу 10 до 15 милиметри. А ако делницата е поголема од 300 милиметри, по­влекувањето на ременот да е меѓу 20 и 30 милиметри. При ова се сме­та дека возникнала доволно по­четна сила на триење, којашто при оптоварувањето на ременот преми­нува во сила на заклинување, која, пак, го пренесува потребниот момент. Ова важи за сите класични клинести ремени.

Томе Скендеровски


Проект за аматерски радиотелескоп (Емитер 7-12/2020)

Ме интересира дали некогаш сте објавиле нешто во врска со кон­с­трукција на засилувачи и антени за аматерски радио телескоп(и)? Да­ли некој ваш читател или сора­бот­ник се има обидено да направи радио телескоп?

Интересен пример за „отка­че­на” употреба: https://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/ANT.htm

Александар Шулевски

 

Досега не сме објавиле таков проект. Темата е многу интересна, но бара големи познавања од елек­трониката и радиоастрономијата, како и добра местоположба за ан­тената (радиотелескопот). Пред речиси 40 години, кога поактивно се занимавав со астрономија, купив една американска книга „Радиоа­строномија” наменета за енту­зи­јасти-самоградители, со детални конструкции на радиоастрономски антени и приемници. Сепак, денес напредокот на техниката ја има прегазено таа книга. После толку време има голем напредок во елек­трониката, со подобри транзистори и конструкции на приемници, со помал шум и поголема селек­тив­ност. Но, градската околина за­гадена со електромагнетни шумови не влијае поволно на таквите про­екти, а и димензијата на антената треба да е голема, така што не гледам некој потенцијал за успех на еден таков евентуален проект. За некои посилни астрономски радио­извори може да се пројде со некој помал array од хеликоидални анте­ни, но и тоа не може да се постави на балкон од стан – за таков проект мора да се има куќа со двор.

На дадениот линк е опишана средно голема (за радиоаматерски услови – огромна!) параболична радиоантена, која инаку може да се користи како радиотелескоп, но таму е опишана нејзината употреба исклучиво како Earth-Moon-Earth ра­диоаматерска радиокомуникација - што нема врска со радиоастроно­мијата, иако таму попатно се спом­нати некои мерења на сигналот од неколку галактички радиоизвори, заедно со Сонцето).

Владимир Филевски


Pages

Пишувајте ни, прашувајте, коментирајте, предлагајте...

Ако имате некоја критика, пофалба или предлог за списанието, ако имате прашање или коментар во врска со некој напис објавен во ЕМИТЕР, ако имате прашање од која било област од науката и техниката или, ако имате проблеми со изработка и поправката на вашите уреди и системи – слободно обратете ни се.

Потрудете се вашите писма да бидат кратки и прецизни, но внимавајте да ги содржат сите неопходни информации во врска со темата. Ќе се потрудиме нашиот одговор да го добиете што побрзо (преку e-mail), а најинтересните писма, заедно со нашиот одговор ќе бидат објавени во списанието и на нашиот Веб портал (https://emiter.com.mk/pisma). Во секој број едно писмо ќе биде прогласено за “Писмо на бројот“ и неговиот автор ќе биде награден со полугодишна претплата на ЕМИТЕР.
Напоменуваме дека сите писма што ќе пристигнат на адреса на редакцијата сметаме дека се испратени со цел да бидат објавени. Редакцијата го задржува правото да ги обработи писмата што ќе бидат објавени, во насока на лектура, појаснување и кратење. На крајот, мора да напоменеме дека, и покрај нашата желба, сепак, не сме во можност да одговориме на сите писма и прашања.