Ме интересира дали некогаш сте објавиле нешто во врска со кон­с­трукција на засилувачи и антени за аматерски радио телескоп(и)? Да­ли некој ваш читател или сора­бот­ник се има обидено да направи радио телескоп?

Интересен пример за „отка­че­на” употреба: https://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/ANT.htm

Александар Шулевски

 

Досега не сме објавиле таков проект. Темата е многу интересна, но бара големи познавања од елек­трониката и радиоастрономијата, како и добра местоположба за ан­тената (радиотелескопот). Пред речиси 40 години, кога поактивно се занимавав со астрономија, купив една американска книга „Радиоа­строномија” наменета за енту­зи­јасти-самоградители, со детални конструкции на радиоастрономски антени и приемници. Сепак, денес напредокот на техниката ја има прегазено таа книга. После толку време има голем напредок во елек­трониката, со подобри транзистори и конструкции на приемници, со помал шум и поголема селек­тив­ност. Но, градската околина за­гадена со електромагнетни шумови не влијае поволно на таквите про­екти, а и димензијата на антената треба да е голема, така што не гледам некој потенцијал за успех на еден таков евентуален проект. За некои посилни астрономски радио­извори може да се пројде со некој помал array од хеликоидални анте­ни, но и тоа не може да се постави на балкон од стан – за таков проект мора да се има куќа со двор.

На дадениот линк е опишана средно голема (за радиоаматерски услови – огромна!) параболична радиоантена, која инаку може да се користи како радиотелескоп, но таму е опишана нејзината употреба исклучиво како Earth-Moon-Earth ра­диоаматерска радиокомуникација - што нема врска со радиоастроно­мијата, иако таму попатно се спом­нати некои мерења на сигналот од неколку галактички радиоизвори, заедно со Сонцето).

Владимир Филевски


Здраво,

Сакам да прашам дали има греш­ка во шемата за автоматски прекинувач за скалично светло од Емитер 4/2014, поточно дали ко­лото LM311 треба да биде поврзано на 230V како што е на шемата или на друго напојување од 12V?

Давор

 

Тоа што го прашувате е јасно напишано во статијата. Дали ја има­те прочитано? ИК LM311 се на­појува од приклучокот за 230V, но тој напон се смалува со компо­нен­тите R7, C4, D1, D2, C5 на вредност од 5,5V со кој се напојува ИК. Ова подетално е објаснето во наве­де­ниот напис “Автоматски прекину­вач за осветлување” од Емитер 4/2014, на стр. 59.

Слободан Таневски


Почитувани,

Добив на подарок унимер ISKRA US6A, кој не е исправен. На омското подрачје х1 има отпорник со видливи оштетувања од горење, со ознака 36е5. Претпоставувам дека треба да е 36 оми, но на мере­ње покажува 300 k. Исто така има оштетен кондензатор со ознака ISKRA 50000 j 630 V - KFMU 40/+85. Не ја разбирам оваа ознака - колкав треба да биде капацитетот? Го ис­про­бав подрачјето за мерење на­пони и тоа е исправно.

Во унимерот нема батерија, а на Гугл најдов дека ознаката на батеријата е 2R10 од 3 V. Во про­давниците најдов батерија 3,7 V – дали таа батерија е соодветна за него и дали може да се стави појака батерија?

Од десната страна на уни­мер­от има два конектора за наизме­нична струја – не знам за што слу­жат? Дали се тие за полнење на батеријата и дали може да има ба­те­рија која може да се дополнува?

Дали може од вас да ги до­бијам соодветните отпорник, кон­ден­затор, батерија и електрична шема? Имам основни познавања од електроника, но без ваша помош не би можел да го поправам.

Владо Арсов

                            

Оштетениот кондензатор има капацитет од 50 nF, толеранција од 5% и максимален еднонасочен на­пон од 630 волти. Отпорникот има отпорност од 36,5 оми.

За да може унимерот US6A да мери отпорност, мора да се инс­талира батерија од 3 волти. Не “по­јака”, туку точно 3 волти, инаку мерењата ќе бидат погрешни! Ба­теријата 2R10 тешко може да се најде, но наместо неа може да се користи ЕДНА литиумска CR123A или CR14505 (овие НЕ се полнат!) кои се со помали димензии од 2R10, па ќе може лесно да се сместат во постоечкото лежиште за ба­те­ри­јата, но ќе мора на некој начин да се поврзат плусот и минусот од ба­те­ријата со соодветните контакти од лежиштето. Или, може да се на­прави надворешно напојување со две сериски споени алкални ба­терии од по 1,5 волти.

Приклучоците од десната стра­на за наизменичен напон НЕ служат за полнење на батеријата (таа НЕ се полни!), туку служат како извор на наизменичен напон за мерење на кондензатори. Со оглед на очи­гледното неискуство, советувам да не се приклучува на наизменичен напон!

Списанието ЕМИТЕР не про­дава отпорници, кондензатори и батерии! Тие може да се купат во секоја продавница за електронски делови. Шемата на унимерот е во прилог на веб-страницата за оваа статија.

Владимир Филевски