Рубрика: Научна фантастика
Теми во научната фантастика (2)
Автор: Љубомир Михајловски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 204 - 4/2022.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Речиси секое дело во научната фантастика може да се смести во две, три, па и повеќе теми. Ова се должи на тоа што нема изолирани појави, па кога ќе се спомене една неизбежно е да се спомене и друга тема. Токму затоа, секоја дискусија за темите е мошне неблагодарна работа. Сепак, во глобала, тематиката во научната фантастика може да се подели во две основни групи – екстровертна и интровертна – кои понатаму се расчленуваат на соодветни подгрупи. Во овој напис ги разгледуваме интровертните теми во SF-от.

Во ова продолжение зборуваме за интровертните теми во научната фантастика – темите што опфаќаат други суштества, и кои говорат за други состојби на свеста.

 

Рубриката “Научна фантастика” е за­мислена како простор за ос­врти на дела од жанрот на науч­ната фан­тас­тика (книги, филмови ТВ се­рии...), за есеи за научната фан­тас­тика, но и за објавување на крат­ки НФ раскази од странски и до­маш­ни автори. Рубри­ка­та е отво­рена за предлози, но и за по­ну­ди за соработка од сите кои се чув­с­тву­ва­ат подготвени да пишу­ва­ат и да ги споделат своите дела, знаења и раз­мис­лувања за научната фантастика. 

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 204 - 4/2022. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.