Рубрика: Научна фантастика
Теми во научната фантастика (1)
Автор: Љубомир Михајловски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1-6/2021.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Речиси секое дело во научната фантастика може да се смести во две, три, па и повеќе теми. Ова се должи на тоа што нема изолирани појави, па кога ќе се спомене една неизбежно е да се спомене и друга тема. Токму затоа секоја дискусија за темите е мошне неблагодарна работа. Сепак, во глобала тематиката во научната фантастика може да се подели во две основни групи – екстровертна и интровертна –  кои понатаму се расчленуваат на соодветни подгрупи. Во овој напис ги разгледуваме есктровертните теми во СФ-от.

Кога се дискутира за теми во науч­ната фантастика, главниот проблем е што речиси секое дело може да се смес­ти во две, три или повеќе теми. Ова произлегува од фактот што нема изоли­рани појави, па кога ќе се спомене една тема, неизбежно е да се спомене и друга тема. Другиот проблем што се јавува е што не може да се каже за кое било литературно дело дека е специјално создадено за презентација на одредено прашање, бидејќи таквата карактериза­ци­ја на делото може да нè наведе на помислата дека уметничкото дело е добра амбалажа за некоја содржина. Уште руските формалисти се побуниле против поделбата на делото на содржи­на и форма, бидејќи тоа е практично невозможно.

Постојат многу различни теми во научната фантастика, но сите тие во суштина зборуваат за некаква форма на различност. Врз основа на тоа, темати­ка­та како област за теоретско истражу­ва­ње на научната фантастика може да се подели во две основни групи и секоја со две подгрупи. Првата група се екстро­верт­­ни теми со подгрупите „други вре­ми­ња” и „други светови”, а втората група е интровертни теми со подгрупите „дру­ги суштества” и „други состојби на свеста”.

Рубриката “Научна фантастика” е за­мислена како простор за ос­врти на дела од жанрот на науч­ната фан­тас­тика (книги, филмови ТВ се­рии...), за есеи за научната фан­тас­тика, но и за објавување на крат­ки НФ раскази од странски и до­маш­ни автори. Рубри­ка­та е отво­рена за предлози, но и за по­ну­ди за соработка од сите кои се чув­с­тву­ва­ат подготвени да пишу­ва­ат и да ги споделат своите дела, знаења и раз­мис­лувања за научната фантастика. 
Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1-6/2021. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.