Рубрика: Научна фантастика
Foundation од Исак Асимов
Автор: Јанко Илковски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 4-6/2019.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Кога ќе се погледне делото на Исак Асимов, авторот на можеби најзначајните романи во историјата на научната фантастика, неговите оригинални и далекусежни идеи (особено од аспект на тоа колку одамна биле напишани), неговиот прекрасен стил на пишување, неговиот речиси бескраен опус на книги што меѓусебно се поврзани најмалку на квантно ниво, човек може само да се запраша дали случајно станува збор за некој вонземјанин во човечко тело?! Што да се одбере за почетно претставување на овој автор? Тешко прашање, но еве, да започнеме со трилогијата Задужбина.

Текстовите за култните СФ класици сакам секогаш, кога и ако е можно, да ги поврзам со филм или серија затоа што многумина од новата генерација повеќе сакаат да се инфор­мираат или да нав­лезат во готов прозивод одошто да упот­ребат ментални центри кои создаваат слики, атмосфера и динамика единс­твена за секој читател.

Прво за насловот и зацелата семан­тика. Foundation е насловот на основата на книгите. Задужбина (Фондација, Ос­нова, Темел,) значењето на овој збор има малку поинаква конотација денес. Јас ја разбирав како основа и темел за едно сестрано и сеопшто делување во од­ре­дена сфера, а според книгата, има­ше “религиозно” – космички пропорции. Кога како помлад првпат ја прочитав, а бев “нерд” да ја започнам на екскурзија и наместо времето да ги поминам во тра­ди­ционалните забави заглавував и ужи­вав во првата книга, цела недела, бев зашеметен (се фемкам, имав многу не­коректни журки). Асимов просто ‘лепи’, не се испушта од рака, балан­сиран опис и дијалог со тези кои прос­то пленат. Се­пак, одличен познавач на физиката и теоретичар и со стил како романите на Конан Дојл за Шерлок Холмс, мистерија, игра во игра, по­веќе­слојност, непредвид­ливост со спек­таку­ларни завршници.

 

Рубриката “Научна фантастика” е за­мислена како простор за ос­врти на дела од жанрот на науч­ната фан­тастика (книги, филмови ТВ серии...), за есеи за научната фан­тас­тика, но и за објавување на крат­ки НФ раскази од странски и до­маш­ни автори. Рубриката е от­во­рена за предлози, но и за пону­ди за соработка од сите кои се чувс­тву­ваат подготвени да пишу­ва­ат и да ги споделат своите дела, знаења и размислувања за научната фантастика. 

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 4-6/2019. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.