Рубрика: Научна фантастика
Научната фантастика и книжевноста (1)
Автор: Љубомир Михајловски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 205 - 11/2022.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Научната фантастика може да се смета за најмлад, но и најстар книжевен жанр во зависност од точката на гледање од која ја гледаме. Камен на спрепнувањето кај повеќето автори кои што се  занимаваат со тоа е оној дел од научната синтагма, кој бара одредена развиеност на науката, што и условува употреба на научен материјал во делата. Секако дека и публиката која што ги консумира овие дела мора да биде запознанена со научните основи...

Имајќи предвид дека науката како поим сфатена  во денешна смисла поч­нала да се остварува кон крајот на XVII и почетокот на XVIII век, а некои нејзини гранки се појавиле во XX век, поѓајќи од тој став научната фантастика всушност почнала да се јавува дури во XIX век. Меѓутоа, ако се ставиме во позиција на авторите кои твореле многу пред тој период и ако ја земеме во предвид и состојбата на науката во нивното време, тогаш би можеле во научната фантас­тика да вброиме и некои дела пред овој период. Со овој став не се отвора поле­ми­ка со оние теоретичари (Жак Садул) кои потенцираат состојба со која тврдат дека во желба жанрот да се прикаже што пообемен, некои теоретичари ги наведуваат сите можни дела кои макар и приближно ја допираат границата на жанр­от. Ова особено се однесува на писателот и теоретичар Брајан Олдис кој во својата историја  на научната фантас­ти­ка наведува и некои делови од Библијата.

Разните автори ја поделиле истори­јата на научната фантастика на неколку периоди, водејќи се по сопствените кри­те­риу­ми. Периодизација меѓу другите направиле и: Брајан Олдис, Јулиус Кал­га­рицки, Брајан Еш, Жак Садул, Џемс Гун, Дарко Сувин и други.

Жак Садул ја направил следнава периодизација:  Раѓање (1911 – 1925), Кристализација (1926 – 1933), Промена (1934 – 1938), Процут (1938 – 1949), Размножување (1950 – 1957), Осека (1958 – 1965), Препород (1966 – понатаму)

Еден од водечките теоретичари на научната фантастика Дарко Сувин, кој работи во САД и Канада, во својата книга Од Лукијан до Луњак (1965), всуш­ност историски преглед и антологија на научно-фантастичната литература, ја направил следнава периодизација: Пред­научна фантастика/антика, среден век, ренесанса, барок, рационализам/,  Водо­делница (околу 1848), На преминот на векот (1885 – 1905), Прва третина на 20-от век  (до 1937),  Втора третина на 20-от век (од 1937 па понатаму)

Прегледот што следува отприлика се поклопува со периодизацијата на Жак Садул, но сепак како воведен дел се зема и терминот преднаучна фантас­тика, што значи дека ќе се започне со најстарите митови со цел да се увидат корените на научната фантастика и како со развивањето на науката се развивал и овој нижевен жанр врзан за науката.

Периодизацијата е во следниве раз­дели: Прото научна фантастика, Вистин­ските почетоци, Раѓање, Кристализа­ција, Промени, Умножување, Осека, Пре­пород, Златно време

Во ова продолжение ги разгледуваме разделите на прото научна фантастика и вистинските почетоци на научната фантастика во книжевноста, додека останатите раздели ќе бидат предмет на расправа во следните продолженија од серијалов

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 205 - 11/2022. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.