Рубрика: Астрономија и астронаутика
Изградба на астрономска опсерваторија во Македонија
Автори: Даниел Анастасов, Слободан Таневски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 204 - 4/2022.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Идејата за изградба на астрономска опсерваторија во Македонија прострујува низ македонскиот интелектуален простор отприлика на секои десетина години. Ова им е на сите добро познато, особено на аматерските астрономски друштва како и на сите љубители на астрономијата во Македонија. Колку сме блиску или далеку од вакво нешто? Сонувачите никогаш не се откажуваат, а младите сили влеваат надеж дека можеби работите е можно да се мрднат во некоја подобра насока...

Љубителите на астрономијата, иако малубројни кај нас на времето, во де­ве­десеттите години од минатиот век и на почетокот од новиот милениум беа дис­пер­зирани во повеќе друштва и клубови и тогаш не постоеја социјални мрежи за ваква конзистентна комуникација.

На времето, кога во СФРЈ се пра­веле анализи за изградба на научна ас­тро­номска опсерваторија, од пет можни погодни локации (во зависност од метео­ролошки услови и светлосното зага­ду­вање) на целата територија на феде­рацијата, четири се наоѓале на тери­торијата на Македонија. Две локации во Овчеполието, една во Мариово и за чет­вртата не се сеќаваме точно, но сите четири локации исполнувале максимал­ни критериуми од аспект на број на сон­чеви денови (без облаци), просечна го­диш­на релативна влажност на воздухот и оддалеченост од поголеми населени места (светлосно загадување). Но, феде­рацијата се распадна и овие анализи не вродија со плод.

По иницијатива на астрофизичарот Паскал Сотировски за изградба на еду­кативно-научна опсерваторија за набљу­дување на Сонцето, на Зајчев Рид е почната изградбата на објект во кој би се сместил телескопот дониран од Фран­ција. Објектот во фаза на изградба е оштетен при Скопскиот земјотрес во 1963 година и изведбата е стопирана, а телескопот многу години потоа стои во депото на Природно математичкиот факултет. Многу подоцна, кон крајот на 90-тите години, имаше иницијатива од страна на професорот астроном Мијат Мијатовиќ, да се изгради објект во склоп на ПМФ, па тука да се инсталира овој веќе застарен инструмент, со цел да служи за едукација на студентите по фи­зика и ентузијастите од астроном­ските друштва. Едно време стоиштето (сто­жерот) на телескопот стоеше на тера­сата, над влезот на ПМФ и телес­копот се користеше во одредени ситуации.

Телескопот е целосно склопен и сјае во новата боја, на терасата над влезот на ПМФ. По точно 60 години тој повторно блеска во целата своја големина (фото: Астрономски алманах, 2016 година, МАД)

Клучни зборови:
Куполата на еднометарскиот телескоп, дел од Хварската опсерваторија.

Куполата на еднометарскиот телескоп, дел од Хварската опсерваторија. Опсерваторијата изградена како скромен објект во 70-тите години од минатиот век денес е дом на три сериозни телескопи.

Куполата од малата опсерваторија во Прокупље, Србија

Куполата од малата опсерваторија во Прокупље, Србија

Телескопот е целосно склопен и сјае во новата боја, на терасата над влезот на ПМФ.

Телескопот е целосно склопен и сјае во новата боја, на терасата над влезот на ПМФ. По точно 60 години тој повторно блеска во целата своја големина (фото: Астрономски алманах, 2016 година, МАД)

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 204 - 4/2022. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.