Рубрика: Архитектура и градежништво
Топлинска изолација на надворешни фасадни ѕидови (5): Опасност од пожар (2)
Автор: Петар Николовски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 4-6/2019.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Кога станува збор за противпожарна заштита на зградите со топлински изолирани фасадни ѕидови, (не)отпорноста на пожар на ѕидовите зависи од повеќе фактори: од системот на ѕидната кон­струк­ција и од топлинската изолација (вентилирана, контактна), од класата на горливоста и однесува­њето на високи температури на употребениот изолациски материјал, но, пред сè, и од начинот на којшто изолацијата е вградена во системот.

Во европската и во македонската регулатива, пропишани се строги крите­риуми за противпожарна заштита на згради, односно барања градежните ра­боти да бидат проектирани и изведени на таков начин што во случај на пожар:

• за одреден период на време ќе се зачува носивоста на носечката кон­с­трук­ција;

• ограничено е настанувањето и ширењето на оган и чад во објектот;

• ограничено е ширењето кон сосед­ните објекти;

• лицата кои престојуваат во објект­от можат да го на­пуштат или да бидат спасени на друг начин;

• земена е предвид безбедноста на спасувачките тимови.

За жал, во моментот кај нас не пос­тои подзаконска регу­латива – на пример “Правилник за заштита од пожар...” во којшто овие општи барања детално би биле формулирани.

Во минатиот број на ЕМИТЕР (јану­ари – март 2019) го опишавме словенеч­киот фасаден систем ДЕМИТ®, кој пред повеќе од 40 години, по успешен експе­римент за тестирање на отпорност на пожар, доби атест за противпожарна сигур­ност, благодарение на употребата на не’рѓосувачки челични анкери со метални розетни (слика 3) кои не се монтираат врз стиропорните плочи, туку во средина на армираниот малтер кој се нанесува врз стиропорните пло­чи. За разлика од оваа технологија, де­нес се употребуваат пластични анкери кои се монтираат директно врз стиро­порните плочи.

Клучни зборови:
Резултати од горењето на трите модели на фасадни ѕидови изолирани со КСиНТИ

Резултати од горењето на трите модели на фасадни ѕидови изолирани со КСиНТИ

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 4-6/2019. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.