Рубрика: Астрономија и астронаутика
Дали нашиот универзум е привилигиран во мултиуниверзумот?
Автор: Петар Лагудин
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 10-12/2018.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Идејата за мултиуниверзум се поја­вила во 1980 година како обид да се објас­ни чудната точна усогласеност на пара­мет­рите на фундаменталните фи­зич­ки голе­мини: масите на електронот, протонот и неутронот, големината на силата на грави­тацијата, степенот на флуктуациите во дистрибуцијата на ма­те­ри­јата во најра­ниот универзум, ба­ланс­от помеѓу брзата екс­панзија и ко­лап­сот и други физички за­кони. Ако тие големини беа само малку по­големи или помали, универзумот ќе беше драс­тично поинаков, без можност за појава на жи­вот каков што сега ние го познаваме.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 10-12/2018. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.