Рубрика: Омнибус
Кратки информации
Автор: Повеќе соработници
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 10-12/2018.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Детектирани се честички кои самите на себе се античестички?;

iPhone 11 со 3D камера од Sony?;

Facebook прави своја криптовалута;

Компактна антена инспирирана од оригами;

Chrome Canvas овозможува цртање во прелистувач;

25-годишен јубилеј на македонската телеграфска група;

Водоотпорни професионални конектори за теренска употреба;

Првиот македонски електричен велосипед што прочистува воздух;

Антарктичките пингвини се болни од луѓето;

Галактички јата со омаж на Џин Роденбери;

РФ транзистор од 1,5kW за опсег од 1,8 до 500 MHz;

Желките во светските мориња преполни со микропластика;

Нов тип ракетен мотор наменет за побрзи космички патувања;

Славниот грамофон Technics SL 1200 повторно со нас!

Првиот македонски електричен велосипед што прочистува воздух

Неодамна пред македонската јавност беше претставен про­ект­от за електричен велосипед со можност за прочистување на воздухот. Проектот ГЕТ (градски еко-транспорт)  е дело на група студенти при Машинскиот факултет во Скопје, предводени од професорот Иле Мирчески, а е финансиран од Фондот за инова­ции на РМ. (Да, еден од ретките проекти коишто се некој вид вистинска иновација.) Приоритетна цел за ГЕТ тимот е “про­мена на навиките на поединецот со своеволно придонесување во прочистувањето на воздухот”.

Проектот има амбиција да развие целосно нов пристап кон јав­ниот транспорт, додавајќи му на овој сегмент индивидувална нота – можност за избор на алтернативен начин за движење во градска­та средина, преку системот од станици со електрични велосипеди.

“Во однос на погодноста, сметаме дека дел од проблемите што луѓето ги имаат со класичен велосипед, електричниот ги отстра­нува. Потврда за тоа е растечкиот светски тренд за корис­тење електрични велосипеди.” – велат од ГЕТ тимот.

Како дополнителна мотивација за секој совесен граѓанин би се јавила можноста за негово учество во подобрувањето на квалитетот на воздухот во градот. Имено, секој од велосипедите има вградени филтри за воздух, коишто со движењето на вело­сипедот го прочистуваат воздухот.

Според тимот, проактивните филтри, коишто можат да се вградат на секој велосипед, прочистуваат до 9 кубни метри воздух со секој изминат километар, наспроти просечните 2 – 3 кубни метри издувни гасови што во секоја минута ги создава еден просечен автомобил. Очекуваме поткрепа на податоците и со кон­кретни мерења од изработениот пр­о­то­тип.

Како што јавуваат од ГЕТ-тимот, вело­си­педите би биле опре­мени со литиум-јонски батерии коишто не­ма­ат проблеми во однос температурните вари­јации, пред сè поради нивната изолација. Во однос на рокот на тра­ење на овие енер­гет­ски пакувања, сè уште нема конкретен од­го­вор, што делумно е оче­кувано ако се има пред­вид дека проек­тот е сè уште во фа­за на развој на прото­тип, па како што ве­лат од ГЕТ “има го­лем број фактори кои влиј­аат на тој пара­метар”

Од нас имаме са­мо да дополниме де­ка со нетрпение ќе ја чекаме можноста за да го свртиме првиот круг со овој елек­три­чен велосипед, да ги тестираме неговите можности и да ве из­вестиме за овој нас­тан.

Невенка Стојановска

Клучни зборови:
Развојниот пат на дизајнот на ГЕТ

Развојниот пат на дизајнот на ГЕТ

Филтрите монтирани во тркалата на електричниот точак

Филтрите монтирани во тркалата на електричниот точак

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 10-12/2018. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.