Рубрика: Еурека
Аномална динамика
Автор: Трифче Сандев
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 2/2013.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во овој текст даден е краток историски преглед и вовед во аномалната динамика во комплексни системи. Претставени се теориските модели за опишување на процесите на аномална дифузија и неекспоненцијална релаксација, како и математичкиот апарат кој се користи во истите. Дадени се величините кои служат за определување на типот на ваквите процеси. Потенцирана е експерименталната потврда на овие процеси и системите коишто можат да се опишат со помош на теориските модели. Презентирани се најновите достигнувања во светската научна литература од оваа област на науката, но и придонесот и значењето на резултатите добиени во нашата земја. На крајот дадени се предизвиците за идните истражувања во оваа област.

ABSTRACT. This article gives a brief historical overview and introduction to anomalous dynamics in complex systems. Theoretical models to describe processes of anomalous diffusion and nonexponential relaxation, as well as the mathematical apparatus used in them, are presented. The physical quantities for determination of the type of such processes are given. The experimental confirmation of these processes and the systems that can be described with the theoretical models is emphasized. The latest developments in scientific literature in this area of science, and the contribution and significance of the results obtained in our country, are presented.

Датотеки за преземање:
* најавете се за да можете да ги преземете датотеките
 
Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 2/2013. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.