Рубрика: Еурека
Натстандардни методи на превенција и лекување на зголемен крвен притисок
Автори: Мирче Лазески, Александар Лазески, Дејан Лазески
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 7-8/2011.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Цел: Анализа на класичните ставови и тези методите на превенција и лекување на заболени од ХТА/е. Промоција на нови сознанија за етиопатогенезата и нови методи на ефикасна превенција и каузален третман на ХТА/е.
Методи: Користени се проспективни испитувања, анализи и процени. Извршена е евалуација на третирани болни од ХТА/е со класичен фармако третман во временски период од 20 години. Користени се материјали од одделението за јавно здравје во Кичево и ПЗУ "Сонце" од Кичево. Анализирани и статистички обработени дијагнози на вкупниот број прегледи на ХТА/е во период од една година во амбулантски услови.
Резултати: Синдромот на ХТА/е високо е застапен во популацијата, со преваленција од над 25% кај населението на возраст од над 20 години и учествува со над 35% во бројот на прегледите во амбулантите на примарната здравствена заштита. Се лекува доминантно со класичен фармако третман, по механизми на вазодилататорни, диуретички или седативни дејства. Постојат реални тенденции бројот на заболени од ХТА/е да се зголемува со задржувањето на догматските ставови за класичниот фармако третман и традиционалниот ментален вредносен систем.
Заклучок: Класичниот фармако третман доминира во лекувањето на ХТА/е. Општ е заклучокот дека само повремено ги подобрува симптомите на зголемениот крвен притисок и не влијае значајно на етиопатогенетскиот процес на ХТА/е. Воведувањето на каузални методи на превенција и третман претставува неопходна потреба за намалување на здравствените и економските загуби. Метод со потенцијал да ги коригира хиперстимулативните дејства на ирационалните психомоторни комплекси е секундарната интелектуална анализа и објективна и психомоторна релаксација, ХТА/е, хипертензија.

SUPRASTANDARD METHODS OF PREVENTION AND TREATMENT OF HTA/E
Prim.Dr. Mirche Lazeski, Dr Aleksandar Lazeski, Dr. Dejan Lazeski
Abstract
Goal: Analysis of the classical measures of prevention and treatment of (arterial hypertension) HTA/e diseased. Promotion of the findings concerning the aetiopathogenesis of HTA/e, and new methods for effective prevention and causal treatment.
Methods: Use of prospective research, analysis and assessment. It has been made an evaluation of HTA/e diseased, treated with classical pharmacological treatment during the period of 20 years. The materials used are from the department for preventive medicine in Kichevo and PHI "Sonce" Kichevo. The total number of examinations with diagnosis of HTA/e within a year has been analyzed and statistically elaborated.
Results: The HTA/e syndrome is highly present among the population, with an prevalence of 25% among the population aged over 20, and participates with over 35% in the quantity of the examinations done on the clinics for primary health protection. The dominant treatment is classical pharmacological treatment, according to the mechanisms of vasodilating, diuretic and sedative effects. There are existent tendencies for the number of HTA/e diseased to increase due to the preservation of the dogmatic attitudes towards the classical pharmacological treatment and traditional mental system.
Conclusion: The classical pharmacological treatment prevails in the HTA/e treatment. The common conclusion is that this treatment improves the symptoms of the increased blood pressure only temporarily, and does not affect considerably to the aetiopathogenetic process of HTA/e. The introduction of the causal methods for prevention and treatment is essential necessity in order to reduce the health and economic losses. One method which has the potential to correct the hyperstimulative effects on the irrational psychomotor complexes is the secondary intellectual analysis and objective and psychomotor relaxation.

Датотеки за преземање:
* најавете се за да можете да ги преземете датотеките
 
Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 7-8/2011. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.