Рубрика: Еурека
Функции на кора на мозок и секундарна интелектуална анализа
Автори: Мирче Лазески, Дејан Лазески
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 5/2010.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во основата на функционирањето на кората на мозокот се механизмите на: проекции на интерреакциските односи, интелектуални анализи и процени, ординирање на психомоторни реакции, запамтување и потиснување во сферите на потсвеста. Доживеаните интереакциски односи се запамтуваат во форми на перцептивна и интелектуална сознајност. Интелектуална сознајност се формира во рационална и ирационална. Меморизираните и одложени форми на сознајноста се одразуваат на организмот позитивно и заштитно (рационална сознајност) или негативно и повредувачки (ирационална сознајност). Во актуелниот степен на развој, интелектуалната анализа се потиснува и одржува во форми на примарна ирационална анализа. Неокортексот во еволутивното совршенство поседува способност преку функцијата на интелектот за секундарна интелектуална анализа, односно можности за да ги промени значењата на еднаш формираните сознајни комплекси и да ги трансформира во рационални и да го ослободи организмот од неефективните психостимулативни реакции.

FUNCTION ON THE NEOCORTEX AND SECONDARY INTELECTUAL ANALYSIS
Prim.Dr. Mirche Lazeski,
Dr. Dejan Lazeski

In the baseline of the functioning of the brain cortex are the mechanisms of the interaction projections, intelectual analysis and assessments, coordination of psycho-motor reactions, and memorizing and superssing in the spheres of subconscience. Experienced interactions are memorized in forms of perceptive and intelectual consciousness. Intelectual consciousness is formed as rational and irrational. Memorized and delayed forms of consciousness are reflected in the organism positively and protectively (rational consciousness) and negatively and offensively (irrational consciousness). In the present level od development, intelectual analysis is supressed and preserved in forms od primary irrational analysis. The neocortex in the evolutive perfection possesses ability, because of the function of the intelect, for secondary intelectual analysis, possibilities to change the meanings of the once formed cognitive complexes and ability to transform them into rational and to liberate the organism from the ineffective psycho-stimulative reactions.

Датотеки за преземање:
* најавете се за да можете да ги преземете датотеките
 
Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 5/2010. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.