Рубрика: Еурека
Ирационални хиперстимулативни психомоторни и повратни кортико-перцептивни реакции – причини за малигни болести на човекот
Автор: Мирче Лазески
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 6-7/2014.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Интелектот, претставува еволутивно највисоко совршена функција и доминантен фактор во повредувањето на човекот и во неговото каузално лекување. Механизмите на повредување се особености на несозреаниот и неискусен интелект. Во таа фаза на развој, во доминантни размери, се наоѓа интелектот на современиот човек. Интелектот поседува способности да создава болни состојби (хронични масовни и малигни болести), но и да ги решава каузално, со физиолошки предодредени методи. Тие се еволутивно предодредени, но современиот човек не ги развил, не ги практикува и тие се привелегија на искусниот и созреан интелект.

Апстракт: Цел: Интелектот, претставува еволутивно највисоко совршена функција и доминантен фактор во повредувањето на човекот и во неговото каузално лекување. Механизмите на повредување се особености на несозреаниот и неискусен интелект. Во таа фаза на развој, во доминантни размери, се наоѓа интелектот на современиот човек. Интелектот поседува способности да создава болни состојби (хронични масовни и малигни болести), но и да ги решава каузално, со физиолошки предодредени методи. Тие се еволутивно предодредени, но современиот човек не ги развил, не ги практикува и тие се привелегија на искусниот и созреан интелект. Методи: Користени методи на набљудување, испитувања, анализи и корелативни процени. Резултати: Сознајни процеси дека во висок степен во официјалната медицина се прифатени генетските, бихевиоралните и факторите на околината како одговорни за болните состојби на современиот човек. Но не е прифатен најважниот и доминантен фактор во повредувањето на човекот – интелектуалниот фактор. Резиме: Во основата на интелектуалната медицина се функциите на кората на мозокот со механизмите на интерреакциски проекции, интелектуални анализи и процени, ординирање на психомоторните реакции, ментални проекции и процеси на меморизирање и потиснување во сферите на потсвеста. Доживеаните интерреациски односи се меморизираат во форми на перцептивна и интелектуална сознајност. Меморизираната сознајност се одразува на организмот позитивно (рационална сознајност) или негативно (негативна сознајност). Во актуелниот степен на индивидуален развој, интелектуалната сознајност се формира и се потиснува во доминантен размер како примарна ирационална интелектуална сознајност и формира синдром на ментално и телесно оптоварување, што е причина за кршење на онкопрес системот и појава на малигни болести. Неокортексот во еволутивната совршеност поседува способност за секундарна интелектуална анализа, односно да го промени значењето на формираните психомоторни комплекси во примарната сознајност од ирационални во рационални и да го ослободи организмот од неефективните психомоторни стимулативни реакции, односно да доведе до ментално и соматско растоварување.

Abstract Objectives: To show that the intellect, as the most perfected function, is dominant factor in the harming of people and the causal treatment. The mechanisms of harming are characteristic of the immature and inexperienced intellect. in that phase of development, for the greater part, is found the intellect of the contemporary man. The intellect has the abilities the formed chronically mass diseases and malignant disease and to solve the harmful conditions. Those abilities are predestined by the evolution, but aren’t developed and used by the contemporary man, and are the privilege of the experienced and matured intellect. Materials and methods: Use of long observation, research, analysis and assessment. Results: With a great degree from the official medicine certainty the genetic, behavioral and environmental risks are acknowledged to be responsible for the complex of the states of illness of the today’s man. But, by far the most important and dominate factor of the human injuring and devastation is not accepted and that is the intellectual risk factor. Conclusion: In the baseline of the intellectual medicine is functioning of the brain cortex are the mechanisms of the interaction projections, intelectual analysis and assessments, coordination of psycho-motor reactions, and memorizing and superssing in the spheres of subconscience. Experienced interactions are memorized in forms of perceptive and intelectual consciousness. intelectual consciousness is formed as rational and irrational. Memorized and delayed forms of consciousness are reflected in the organism positively and protectively (rational consciousness) and negatively and offensively (irrational consciousness). In the present level od development, intelectual analysis is supressed and preserved in the dominante forms on primary irrational analysis and formed syndrom od mental and somatics loading, what is reason to break the onkopress systems and manifestation on the malignat disease. The neocortex in the evolutive perfection possesses ability, because of the function of the intelect, for secondary intelectual analysis, possibilities to change the meanings of the once formed cognitive complexes and ability to transform them into rational and to liberate the organism from the ineffective psycho-stimulative reactions (mental and somatics unloading).

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 6-7/2014. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.