Рубрика: Архитектура и градежништво
Нејзиното височество плута (1)
Автор: Петар Николовски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 205 - 11/2022.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Плутата како фасаден финиш за едно современо архитектонско решение

Несомнено плутата е дар од приро­дата за човекот. широк е дијапазонот на области во кои плутата е навлезена. како производ добиен од дрвото плута даб, ја чини уникатна, како неисцрплив при­роден ресурс, голем пријател на чо­век­от во зачувување на животната сре­ди­на, пред сè поради енормно големо коли­чество апсорпција на CO2 во текот на животниот век на дрвото, но исто така и во заштеда на енергија кога про­из­водите од плута се употребуваат како изолациски материјали во градеж­ните објекти.

Несомнено плутата е дар од приро­дата за човекот. Широк е дијапазонот на области во кои плутата е навлезена, како што се модата (дамски чевли, накит, чанти, гардероба), дизајнот и внатреш­ната архитектура (ѕидни и подни облоги, светилки, разни украсни предмети), здрав­јето (деривати од дрвото плута даб како суровина во фармацеутска индус­три­ја), произ­вод­ство­то на вино (незамен­ливи затворачи на шишиња – тапи), про­из­водството на енергија, авионската и авто индустријата итн.

Имајќи го предвид сето ова, плутата како производ добиен од дрвото плута даб, ја чини уникатна, како неисцрплив при­роден ресурс, голем пријател на чо­век­от во зачувување на животната сре­ди­на, пред сè поради енормно големо коли­чество апсорпција на CO2 во текот на животниот век на дрвото, но исто така и во заштеда на енергија кога про­из­водите од плута се употребуваат како изолациски материјали во градеж­ните објекти. Не постои градежна конструк­ција во која плутата не може да се упот­реби како мерка за топлинска, звучна и антивибрациска изолација.

Стабилизација на излупената кора (лево) и клеточна микроструктура на плутата (десно)

Изолациските својства на плутата се должат на фактот што минијатурните клетки, од кои таа се состои, се испол­нети со воздух. Овие клетки се многу помали од клетките на други вообичаени материјали, факт кој придонесува да се потврдат исклучителните изолациски својства на плутата.

Плутата не го поддржува горењето но само полека јагленисува кога е изло­жена на пламен. За разлика од некои синте­тич­ки изолациски материјали, при горењето плутата не емитира хлориди, цијаниди или други токсични гасови. Благодарение на топлинските и слабите горивни својства на плутата, дрвјата плута даб се повеќе огно­отпорни од другите дрвја. Бавното согору­вање на плутата е причина што при при­родниот пожар во шумите, дрвјата плута даб го забавуваат ширењето на пожарот, формирајќи противпожарна бариера.

Плутата како фасаден финиш во едно современо архитектонско решение

Клучни зборови:
Плутата како фасаден финиш за едно современо архитектонско решение

Плутата како фасаден финиш за едно современо архитектонско решение

Лупење на кора со секири

Лупење на кора со секири

Стабилизација на излупена кора

Стабилизација на излупена кора

Клеточна микроструктира на плута

Клеточна микроструктира на плута

Плутата како фасаден финиш за едно современо архитектонско решение

Плутата како фасаден финиш за едно современо архитектонско решение

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 205 - 11/2022. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.