Рубрика: Телекомуникации
Првите радиоаматерски врски во Македонија на 1296 MHz и 915 MHz
Автор: Дејан Трајковски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 205 - 11/2022.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Летните горештини беа како создадени за седење дома и работа во работилница. Неодамна го завр­шив мојот четврти проект на полето на микробрановата елек­тро­ника, примопредавател за 915, 1296 и 2304 MHz, односно за појасите (бан­до­вите) 33, 23 и 13 cm. На овие „егзо­тични” UHF дијапазони досега не постоеше никаква актив­ност во нашата земја, па со овие две нови самоградби, кои ги испро­бав­ме во реални услови со одржување двона­сочни телеграфски врски, за прв пат во нашата земја ги освоивме и овие бандови. За самите уреди и ан­тените ќе стане збор малку подоцна.

Првата радио врска на 1296 MHz (на бранова должина 23 cm) ја одржавме јас, Z31RQ и Ник, Z32TW, работејќи од пор­табл, премостувајќи растојание од 16,75 km помеѓу ридот кај манастирот „Св. Илија”, близу битолското село Крклино (грид локатор KN01pb86, на 750 m н.в., оператор Z32TW/P) и неименувана лока­ција помеѓу селата Мегленци и Арма­туш, од спротивната страна на Пелаго­нија, во подножјето од Селечка Планина (грид локатор KN01sc21, на 715 m н.в., оператор Z31RQ/P). Датум и време на врската: 08.10.2022 година во 18 часот и 25 минути. Фреквенција: 1296,050 MHz, вид на емисија и начин на работа: немо­ду­лирана морзеова телеграфија (А1А).

Трасата на радио врската прикажана на мапа.

Веднаш потоа, во 18 часот и 45 мину­ти, веќе во целосна темница, одржавме радио врска и на слободниот, нелицен­циран банд 915 MHz (33 cm подрачје), исто така со немодулирана телеграфија. Поради темницата, но и поради опас­носта од кучиња кои веќе завиваа од депонијата кај Мегленци, не одржавме и двострана врска на 2304 MHz (13 cm подрачје), па оваа задача останува за следната проба, иако уредите се испи­тани во лабораториски услови на мало растојание.

Уредите на мојата портабл локација. Горе десно - примопредавателот, со кабел што води кон антената. Горе лево - акумулаторот. Под него (малата црна кутија) - SDR приемникот (телефонот што се користи како терминал не е приклучен). На земјата - електронски мемориски тастер и рачки за електронскиот тастер. Испраќав телеграфија со тастерот на колено, како во војска.

Звукот од воспоставената CW врска на фреквенција од 1296 MHz

Звукот од воспоставената CW врска на фреквенција од 915 MHz

Клучни зборови:
Трасата на радио врската прикажана на мапа.

Трасата на радио врската прикажана на мапа.

Уредите на мојата портабл локација.

Уредите на мојата портабл локација. Горе десно - примопредавателот, со кабел што води кон антената. Горе лево - акумулаторот. Под него (малата црна кутија) - SDR приемникот (телефонот што се користи како терминал не е приклучен). На земјата - електронски мемориски тастер и рач¬ки за електронскиот тастер. Испраќав телеграфија со тастерот на колено, како во војска.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 205 - 11/2022. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.