Рубрика: Еурека
Невроинферентен двоножен робот
Автори: Александар Цветановски, Мирослав Павлески, Драган Аврамовски, Миле Станковски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 5/2008.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во овој труд е изложен автономен инферентен робот изработен со технологии моментално присутни на пазарот. Роботот е управуван од софтвер извршуван на персонален компјутер и на микроуправувач интегриран на него. За решавање на когнитивните проблеми се искористени два типа на решенија со невронски мрежи: feed-forward мрежа која го отсликува однесувањето на роботот и натпреварувачки мрежи кои служат за ненадгледувано учење на бои (класификација). Сознанијата и искуствата добиени од развојот на роботот можат да се искористат во имплементација на практични системи на управување кои побаруваат решенија со користење на вештачки невронски мрежи.

INFERENCE CAPABLE NEURAL BIPEDAL ROBOT
Dragan Avramovski, Miroslav Pavleski, Aleksandar Cvetanovski, Mile Stankovski
Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies – Skopje

Abstract: In this work paper we presented a autonomous inference electromechanical system constructed with the present technology on the market. It contains software, engineered and implemented for personal computer and a microcontrolled bipedal humanoid robot . The software has artificial inteligence algorithms included (two different Neural Networks). The robot uses a web camera connected to a PC as a sensor, capable to interpret the changes in the enviroment, thus to proccess the data collected and then with reasoning to make a decision, which will result with an action. The data is dispatched to the microcontroller which will execute the relevant action. The possible actions are moving forward, moving backwords and standing idle. The web camera senses the colour changes in the enviroment, thus the robot recognises the colours and with the manner of time it learns, by reinforcement, which actions to apply when the new colours are registered. Keywords: artificial neural networks, classification, reinforced learning, robot, microcontroller

Главни елементи и материјали:
Печатена плочка: ППК318

ИК: PIC16F819; Транзистори: BC639-BC640; Потенциометри: 10k/lin; DC моторчиња со редуктори

 
Датотеки за преземање:
* најавете се за да можете да ги преземете датотеките
Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 5/2008. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.