Рубрика: Автомобилска техника
Аткинсонов и Милеров термодинамички циклус
Автор: Томе Скендеровски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1-6/2021.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во актуелниов момент постои стремеж да се раздвојат бензинските мотори – од кои се бараат повисоки перформанси, вклучувајќи и спортски, а чија потрошувачка на гориво е во втор план – од бен­зин­ските мотори од кои не се бараат некој по­себни пер­форманси, а служат за секојдневни обични превозни потреби за кои потрошувачката на гориво избива во преден план. Тоа доведе до ситуација од “нафталин” да се извадат Аткинсоновиот и Миле­ровиот термодина­мички циклус за автомобилските мотори. Хибридните погони речиси редовно имаат мотор СВС со Милеров циклус, кој се одликува со многу мала потрошувачка при полно оптоварување. Во написот кој следува, ќе се запознаеме со овие циклуси.

Анимација во која можат да се видат различните одови на клипот кај Аткинсоновиот механизам.

Има поединци кои никогаш не миру­ва­ат, предложуваат по­добрувања, иновации, со цел за подобрување на некои перфор­манси, пред сè економичноста на мотор­от. За жал, во своето време овие иновации останале помалку или повеќе незабеле­жани, а причина за тоа е незаинтересира­носта на производите­лите на моторите со внатрешно согорување (СВС). Денеска ра­ботите се сосема изменети и се искорис­тува и најмалата мож­ност за подобрување на економичноста на моторот. Така, Ат­кин­со­новиот и Милер­овиот циклус наед­наш станаа актуелни, и тоа многу повеќе отколку во своето време кога биле презен­тирани во јавноста. Никогаш во историјата на автомобилите прашање­то за енер­гијата за нивниот погон не било повеќе изострено отколку денес. За среќа, денес на распо­лагање ја имаме и сов­ремената техно­логија, која ни овозможува да ги постиг­неме де­неш­ниве резултати кои, мора да се сложиме, се за секоја почит.

Заради едноставниот клипен механи­зам кој е симетричен (во однос на одови­те на клипот), кај денешниве мотори СВС, тактот на компресија е со иста должина со тактот на екс­панзија, што од аспект на искористување на циклусот е неповолно. Причина за тоа е што полнењето е обил­но, за компресија се троши многу работа, а при овие услови експан­зијата е скра­тена и мора дел од гасовите кои сè уште се под притисок и можат да се иско­ристат, на крајот на експанзијата принуд­но и пред­време да се исфрлат во атмо­сферата со притисок многу поголем од атмосферскиот. Притоа се губи дел од корис­ната работа, и тоа од едноставната причина што клипот дошол до својата крајна долна положба (ВКП) и не може повеќе да се повлекува. Впрочем, идеал­но би било да може практично да се реа­лизира таков клипен механизам при кој одовите на сите 4 тактови би биле различ­ни и според потре­бите на циклусот. При ова моторот би бил најекономичен, а реа­лизираниот термодина­мички циклус би бил со најголема ефикасност.

Датотеки за преземање:
 
Клучни зборови:
Пантентната пријава на Џејмс Аткинсон

Пантентната пријава на Џејмс Аткинсон

Анимација во која можат да се видат различните одови на клипот кај Аткинсоновиот механизам.

Анимација во која можат да се видат различните одови на клипот кај Аткинсоновиот механизам.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1-6/2021. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.