Рубрика: Информатика
Како да бидете сигурни дека вашата мрежа нема да застари?
Автор: Јулијана Дамјановска
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1-6/2021.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


До неодамна, дизајнерите на мрежи и инсталатерите создаваа „идеална” инс­та­лација за каблирање, уште во први­те фази на проектите за каблирање. Идејата е се­когаш да се изнајде најефи­кас­но ре­ше­ние за одредена мрежа. Сепак, денешната инфраструктура бара нов прис­тап, со усвоју­вањето на новите техноло­гии што водат кон континуирана потреба за по­голем опсег, како што е ИоТ. На не­под­готвени мрежи, ова може да доведе до забаву­вање во одредени периоди или одредени функции да ста­нат недостапни. Но, ова не мора да биде така...

Поттикнат од зголемениот сообраќај и од разновидните начини на работа, дизајнот на инфраструктурата треба да ги задоволи сложените барања на сè повеќе кон­верги­рани средини. Неуспех­от во дизајнот влијае на продуктивноста, конкурентската пози­ција и на угледот. Зголемениот број мобил­ни уреди, видеа­та со поголем опсег на ширина, интер­нет­от на нештата IoT, апли­кациите во облак и огромната побару­вачка за без­жични точки за пристап во канцела­риски згради и јавни установи, имаат своја улога во ова. Неодамнешните случувања поврзани со Цовид 19 забрзаа некои од овие трендови, како што е работата од дома.

Во текстов ќе проговориме за тоа кои се трите главни фактори што влијаат на мрежите сега и во блиска иднина, за пристапите кон подготовка на вашата мрежа за во иднина и за дополнителниот пристап кон речението FTTO.

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1-6/2021. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.