Рубрика: Архитектура и градежништво
Каталог на линеарни топлински мостови во згради во сеизмички региони
Автор: Невенка Стојановска
Објавено на 09.08.2017 - 19:41

Во издание на Комората на овластени архитекти и овластени инженери на РМ, во тек е печатењето на најновата книга на д-р Петар Николовски, дипл. инж. арх., под горниот наслов. Топлинските мостови се “најегзотичниот“ дел од градежната физика, бидејќи математичките процедури за пресметка на нивните физички параметри се многу комплицирани и бараат употреба на скапи софтвери, што во секојдневната практика за стручните лица претставува “невозможна мисија“. Затоа, проблемот се решава со каталози или атласи на топлински мостови, во коишто се пресметани основните физички големини на одреден број детали на топлинските мостови. Во повеќе европски земји постојат национални каталози на топлински мостови, но нивните детали се неупотребливи во земјите што лежат на трусни подрачја, какво што е подрачјето на Балканот и пошироко, целата југоисточна Европа.
Причината за ова лежи во фактот што градежната регулатива во овие земји во однос на земјите од сеизмички неактивни подрачја е многу строга во однос на мерките за обезбедување сигурност од потенцијални земјотреси. А, исполнувањето на барањата за асеизмичка градба е поврзано со интензивната употреба на армирано-бетонски конструктивни елементи (столбови, серклажи, либажни слоеви, бетонски платна, натпрозорници итн.) кои се генератори на многу топлински мостови, непознати во градбата во сеизмички стабилните региони.
Предметниот “Каталог на линеарни топлински мостови во згради во сеизмички региони“ има претензии да биде во употреба во земјите од бивша Југославија, Бугарија, Романија, Грција, Албанија, бидејќи европските директиви бараат и во овие земји влијанието на топлинските мостови да биде вклучено во пресметките за енергетските карактеристики на зградите. На 416 страници во Каталогот се обработени повеќе од 11 000 детали на топлински мостови и повеќе од 40 000 резултати за пресметани физички големини.
Инаку, по дефиниција, топлинските мостови се делови од згради каде што се случуваат зголемени топлински загуби во однос на останатите делови, а последица на ова е кондензацијата на внатрешните површини на топлинските мостови, со појава на мувла. Од медицински аспект мувлата е многу опасна по здравјето, па затоа неопходна е соодветна анализа со цел во градбата да нема појава на кондензација.
За да добиете увид во содржината на книгата подолу се дадени неколку слики, како и едно кратко видео. Промоцијата на книгата е планирана за средината на септември.

Клучни зборови: