Проблем со електронската брава од Е2/09

Ја направив електронската брава од ЕМИТЕР 2/09, арно ама не функционира!!! Проверив дали има ладни лемови или некои кратки споеви и сѐ е во ред... Интегралците не можеле да изгорат, бидејќи се поставени на подножје...
Бидејќи сам не можам да го поправам уредот, ве молам авторот г. Георги Ефтимов да ја разгледа шемата и да ми ги соопшти можните грешки или проблеми!!!
Со почит,
Адис Тахири.

Бидејќи не давате прецизна информација што не функционира, најмногу што можам е да ги посочам напоните што треба да ги измерите на излезите на интегрираните кола во секој поединечен чекор. Прво проверете дали двете интегрирани кола имат напојување еднакво на приклучениот напон (приклучете волтметар помеѓу изводите 14 и 7 на секое интегрирано коло). Почекајте неколку минити, кратотрајно притиснете еден од "лажните" тастери, па измерете го напонот на секој од излезите на логичките кола. Напонот на излезите на сите И-кола и на излезот на НИЛИ-колото IC2b треба да биде еднаков на нула волти, а напонот на излезите на преостанатите три НИЛИ-кола треба да биде еднаков на напонот на позитивниот пол на напојувањето (Udd). Внимавајте, не приближно еднаков туку точно еднаков на нула или Udd. Краткотрајно притиснете го тастерот A, па повторно измерете го напонот на излезот на И-колото IC1a. Тој треба да биде еднаков на позитивниот пол на напојувањето, а сите други излези треба да ја задржат претходно измерената напонска состојба. Повторете ја истата постапка со тастерите B и C, редоследно. По истиот редослед напоните на излезите на И-колата IC1b и IC1c треба да се сменат од нула на Udd, а сите други излези треба да ја задржат претходно измерената напонска состојба. Приклучете го сега волтметарот на излезот на НИЛИ-колото IC2d и краткотрајно притиснете го тастерот D. Напонот на излез на ова НИЛИ-коло треба од Udd да падне на нула и после неколку секунди повторно да се врати на Udd. Верувам дека на овој начин лесно ќе утврдите каде е проблемот во склопот што сте го изработиле.
Сигурен сум дека нема никакво влијание врз работата на склопот, но да ви ја дадам и таа информација. Напонските состојби кои ги посочив погоре измерени се на склоп во кој наместо CMOS-кола од серијата CD, се употребени CMOS-кола од серијата HCF. Бравата се активира со релеј од 5Vdc, па и самиот склоп се напојува со истиот напон. Не заборавајте дека напонот за напојување треба да биде добро стабилизиран.
Георги Ефтимов