Рубрика: Еурека
Промена на FLI и DPI под терапија со Hepa-Merz
Автор: Петар Аврамовски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 10/2007.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Целта на оваа студија е да го утврди намалувањето на Доплер ехотомографските параметри (DPI - Doppler Perfusion Index), како и индексите добиени од лабораториските параметри (FLI - Fatty Liver Index), при стеатоза на црниот дроб која е третирана со терапија на Hepa Merz. Во текот на двомесечното испитување беа опфатени вкупно 40 пациенти со стеатоза на црниот дроб, континуирано третирани со Хепа Мерз. Контролната група беше составена исто така од 40 пациенти кои имаа стеатозни промени на црниот дроб, зголемени триглицериди и зголемена трансаминазна активност. Оваа група беше третирана со Табл. Cholipam à 20mg. Групата која беше третирана со монотерапија за првиот месец резултира со пад на индексот на перфузија од 0,31 (0,26 ± 0,12) на 0,27 ± 0,2. Кај пациентите со зголемен BMI имавме значително повисок DPI (p=0,003). Пациентите третирани со дополнителна терапија со Hepa merz за истиот временски период добија пад на DPI индексот на 0,23 ± 0,2. Консеквентно и вредностите на FLI резултираа со пад на вредноста. Според тоа, степенот на замастување на црниот дроб може успешно да биде квантифициран со вредностите на DPI и FLI, како релевантни маркери во континуираното следење на хемодинамските и биохуморалните параметри при стеатоза на црниот дроб, како и континуирано набљудување на нивната промена во текот на различни видови на терапија и уочување на разликите во терапијата.

Датотеки за преземање:
* најавете се за да можете да ги преземете датотеките
 
Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 10/2007. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.