Рубрика: Еурека
Континуирано леење на алуминиумски легури со правоаголен облик
Автор: Ружица Манојловиќ
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 3/2008.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во трудот е опишано добивање на одливки од алуминиумски легури со континуирано леење во правоаголен кристализатор. Со цел да се скрати досегашната постапка на добивање на правоаголен производ - флах, која се состоеше од леење на легурата во кристализатор со кружен напречен пресек и пресување во баран облик, дојдовме на идеја флахот да се добие со директно леење во кристализатор со правоаголен облик. За таа цел конструиравме нов тип на кристализатор и ги пресметавме оптималните технолошки параметри на процесот на континуирано леење. Од технолошките параметри особено беше важна брзината на леењето на легурата во кристализаторот, а од геометриските параметри - висината и дебелината на ѕидот на кристализаторот. На овој начин, со континуирано леење во кристализатор со правоаголен облик директно се добива флах, а се одбегнуваат неколку последователни операции сврзани со пресувањето. Се разбира, при тоа се остваруваат значителни економски заштеди, се зголемува продуктивноста и се скратува времето на производство.

CONTINUOUS CASTING OF ALUMINUM ALLOYS RECTANGLE PRODUCTS
Ruzica Manojlovic
Faculty of Metallurgy and Technology, Skopje
Abstract: In this paper the production of aluminum alloys by continuous casting in rectangle crystallizator is presented. The aim was to shorten the present method of processing of the rectangle cast-aluminum product, which consists of casting of the alloy into round-shaped crystallizator and pressing it to the demanded rectangle-shaped products. We had an idea for direct casting into crystallizator with a rectangle shape. For this purpose, we constructed a new type of crystallizator and we determined the optimal technological parameters of the continuous casting process. Especially important technological parameter is the casting speed as well as the thickness and the length of the crystallizator, which are important geometrical parameters. In this way, the cast-aluminum alloys products have been directly produced by using the continuous casting rectangle-shaped crystallizator, which enables us avoid several successive operations concerning pressing. Of course, significant economic effects were achieved, as well as an increase in the productivity and shortening of the necessary time for production.
Key words: aluminium alloys, continuous casting, rectangle crystallizator

Датотеки за преземање:
* најавете се за да можете да ги преземете датотеките
 
Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 3/2008. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.