Рубрика: Еурека
Делузиите како детерминанта на хомицидно однесување кај параноидните растројства
Автори: Изабела Филов, Доминика Тодоровска Рајчановска
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1/2008.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во Трудот се истражува врската помеѓу делузиите и извршувањето на кривично дело убиство кај лицата со параноидно растројство. Истражувањето е спроведено во Психијатриската болница и Центарот за ментално здравје врз две испитувани групи. Испитувана група од 50 извршители на убиство, кај кои по МКБ 10 е дијагностицирано параноидно растројство и контролна група од 50 лица со параноидни растројства, кои не извршиле кривично дело. Врз двете групи е аплициран структуриран прашалник, во вид на водено клиничко интервју од кој се добиваат податоци за присуството и типот на делузиите, хомицидните мисли, планови и обиди. Резултатите покажуваат најголема застапеност на делузиите на прогонство (68%) и делузии на однос кај извршителите на убиство. Хомицидните мисли, планови и обиди биле присутни пред извршувањето на убиството кај 36 од 50 извршители.

коавтори: Лиле Кочанкова, Петар Аврамовски

Delusions as determinant of homicidal behavior at paranoid perpetrators
Izabela Filov, Dominika Todorovska Rajchanovska, Lile Kochankova, Petar Avramovski

Summary: In the article is investigating the connection between delusions and committing homicide from paranoid perpetrators. Investigation was conducted in Mental hospital and Community mental health center, into the two groups. The control group was consisted the patients with diagnosed paranoid disorders (according to ICD 10) and they did not commit any crime. Experimental group were the patients with paranoid disorders who committed homicide. To the both groups was applied oriented clinical interview that provided us with information for presence and type of delusions and homicide thoughts, plans and attempts. The results show presence of delusions. The most often types of delusions are delusions of persecution (68%) and delusions of influence (40%). Regarding the presence of homicide thoughts, plans and attempts, the results shows previous existing of homicide thoughts, plans and attempts at 36 from 50 homicide perpetrators.
Key words: paranoid disorders, homicides, delusions, homicide thoughts

Датотеки за преземање:
* најавете се за да можете да ги преземете датотеките
 
Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1/2008. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.