Рубрика: Металство и машинство
Интервју со раководството на Walter AG за Централна и Источна Европа
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 205 - 11/2022.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Валтер АГ е основана во 1919 година и е една од светските водечки компании за ре­жење на метали во областа на алатни­чар­ството (tooling). Како испорачувач на спе­цијализирани решенија за машинска обра­ботка, Валтер нуди широк спектар на пре­цизни алати за глодање, стругање, дуп­чење и изработка на навои.

Разговараме со Фатих Челик, раководител на одделот за продажба за регионот на Централна и Источна Европа ВАЛТЕР АГ - Германија и Матеј Рамшак, извршен директор, Валтер Тулс д.о.о. (Walter Tools d.o.o.), Словенија

Валтер е еден од светските водечки про­изводители на прецизни алатки за ма­шинска обработка на метал. Со околу 3300 вработени, компанијата со седиште во Тибинген има свои клиенти во повеќе од 80 земји во светот. Меѓу клиентите на Валтер се вбројуваат и рено­мирани компании од секторот за општа из­градба на постројки и машинство, автомобил­ската и енергетска­та индустрија, како и воз­духопловната и вселенската индустрија.

Имаме мешовита бизнис-ситуација во регионот на Централна и Источна Европа. Од една страна, војната во Украина предизвика многу промени во нашите пла­нови за регионот, заедно со прекините во синџирот на снабдување на голем дел од нашите клиенти. Ова, комбинирано со зго­лемувањето на це­ните на енергијата и инфлаторното опкружу­вање, воопшто не ни помага ниту нам ниту на нашите клиенти одново да го стартуваме моторот на индус­триското производство по пандемијата, до претходните нивоа. Од друга страна, све­доци сме на поголема побару­вачка за зго­ле­мување на продуктивноста поради зголе­мување на нивото на произ­водство во енер­гетиката и општата инже­нерска индус­трија, каде што нудиме из­вон­редни ре­шенија за предизвиците на нашите клиенти. Фатих Челик, раководител на одделот за продажба за регионот на Централна и Источна Европа ВАЛТЕР АГ, Германија

 

Поради моменталната геополитичка ситу­ација, најголем економски потенцијал гледаме во Словенија, Бугарија и во Србија. Инаку, на­шите деловни партнери знаат дека ги има­ме во фокусот, без оглед на земјата во која се на­оѓаат. Еден од предизвиците е никогаш да не престанеме да ги истражуваме можнос­тите.

И покрај тоа што Македонија е мала зем­ја, индустријата во последните неколку години почнува да се развива сериозно и, секако, со тоа и барањата за нови решенија на полето на алатите за машинска обработка. Би сакал да напоменам дека нашиот Канал Партнер, ком­панијата ВАТИНГ ДООЕЛ Скопје, чиј дирек­тор е Димитар Жаков, прави сериозни напори со своите колеги да го промени погледот и ставот на клиентите кон помодерен начин на работа и користење на новите технологии, за што јас би сакал да изразам благодарност во оваа пригода, со силна верба за нашата многу добра соработка и во иднина.Матеј Рамшак, извршен директор, Валтер Тулс д.о.о. (Walter Tools d.o.o.), Словенија

 

Интервјуто во целост може да го прочитате во електронското и печатеното издание на списанието ЕМИТЕР

Клучни зборови:
Фатих Челик, раководител на одделот за продажба за регионот на Централна и Источна Европа ВАЛТЕР АГ, Германија

Фатих Челик, раководител на одделот за продажба за регионот на Централна и Источна Европа ВАЛТЕР АГ, Германија

Матеј Рамшак, извршен директор, Валтер Тулс д.о.о. (Walter Tools d.o.o.), Словенија

Матеј Рамшак, извршен директор, Валтер Тулс д.о.о. (Walter Tools d.o.o.), Словенија

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 205 - 11/2022. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.