Рубрика: Научна фантастика
СФ-от на крстосница!
Автор: Јанко Илковски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1-6/2021.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Научната фантастика денес, застапена во три жанра кои исклучиво ја претставуваат филм, стрип, книга, доживува трансформација во перцепцијата и во начинот на нејзиното консумирање.

Научната фантастика си влече ди­рек­тен корен од преданијата кои потоа им се додаваат на најновите научни ци­ви­лиза­циски новотарии од појавата на електри­цитетот па наваму. Сликарство­то, и тоа како, по Јероним Бош си дожи­вува свои пикови со храбрите, одважни сликарски мотиви кои од фрескоживо­писот, до ре­несансата се занимаваа исклучиво со човечки и со библиски мотиви, но врвот настанува со над­реа­лиз­мот, особено на Дали и неговите мутации, димензионално-временски транс­мутации инспирирани од соништа, но и од широкиот светоглед на авторот, па и на оние по него.

Науката ги прошири видиците; за жал, употребата на иновациите дојде дури по најголемите кризи и војни, но и како такви, тие беа утеха и сон за подоб­ро утре. СФ операта, книгите за футуриз­мот и при­казните вткаени во нив, визија­та дека иднината може да биде само и само по­добра, бидејќи овој свет движен од нау­ката ги возвиши писателите како Кларк, Асимов, Херберт до ниво на писа­тел­ски божества. Децениите минуваат и гло­балното село полека станува елек­три­фицирана паланка предозирана со тех­нологија која почнува да се злоупо­требува во име на нашето здравје, мир, спокој и борба против злото тероризам.

 

Рубриката “Научна фантастика” е за­мислена како простор за ос­врти на дела од жанрот на науч­ната фан­тас­тика (книги, филмови ТВ се­рии...), за есеи за научната фан­тас­тика, но и за објавување на крат­ки НФ раскази од странски и до­маш­ни автори. Рубри­ка­та е отво­рена за предлози, но и за по­ну­ди за соработка од сите кои се чув­с­тву­ва­ат подготвени да пишу­ва­ат и да ги споделат своите дела, знаења и раз­мис­лувања за научната фантастика. 
Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1-6/2021. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.