Рубрика: Астрономија и астронаутика
Сознанија за темната материја
Автор: Петар Лагудин
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1-6/2021.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Темната материја е светлата иднина на астрофизиката! Едноставно, однесувањето на космички големите објекти, како што се околните галаксии, не можат да се објаснат со гравитационите последици од масата на видливите ѕвезди – има тука нешто многу помасивно, но темно и невидливо, што е наречено темна материја. Астрофизичарите се трудат да најдат која и каква е таа темна материја и од што е составена. Во тие напори секакво откритие е добредојдено, па и она кое кажува од што не е составена таа темна материја – така се намалува изборот на кандидатите за темната материја, олеснувајќи го фокусирањето на научниците на можните, вистински кандидати за загадочната темна материја.

Невидливата т.н. “темна материја” (Dark matter), според пресметките на научниците партиципира во уни­верзум­от со износ од околу 63% во однос на видливата, т.н. барионска материја во него. Иако невидлива, постоењето на оваа материја научниците го откриле врз основа на нејзиното забележливо гравитациско дејство врз галаксиите и врз нивните јата, меѓутоа нејзиното по­текло остана сосема непознато за науч­ниците, па таа енигма за нив претс­тавува неколкудецениски предизвик.

Но, научниците досега не ус­пеа­ле да идентификуваат ниту елемен­тарни чес­тич­ки носители на темната материја, ниту пак примордијални црни дупки, па истражувањата за потеклото на темната материја за­поч­наа да згаснуваат. Меѓу­тоа, кога во 2015 година, беа детек­тирани гравитациските бранови, инте­ресот за потеклото на темната материја повторно се интензивира...

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1-6/2021. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.