Појаснувања за модификацијата на звучникот CAV DP265

Почитувани,

Го прочитав написот за мо­ди­фи­кацијата на звучникот CAV DP265 ама не можам да најдам во текстот објаснување за ме­ха­низмот на функционирање кондензаторот Cm во насока на подобрување на АФК. Скоро и да не сум запознаен со светот на аудио техниката, но еве го моето размислување. Како што сфаќам, заради резонанцијата има издигнување на гласноста при фреквенција околу 135 Hz, кое сакате да го испеглате. Ве­ли­те дека при резонантната фрек­венција од 135 Hz импе­дансата на среднотонецот е мно­гу поголема од импедан­сата на кондензаторот C1 при таа фреквенција. Практично ве­ли­те дека при 200 Hz импедан­са­та на среднотонецот е пого­лема од импедансата на кон­ден­заторот, а при 135 Hz си­гур­но тој ефект е поизразен . Е сега, ме буни следново - дода­вањето на уште еден конден­затор од 47mF паралелно на овој првиов С1 уште повеќе ќе ја намали еквивалентната импе­дан­са на двата паралелно вр­зани кондензатори па ако прет­ходно при резонанција сам С1 не можел многу да ја намали амплитудата на среднотонецот при 135 Hz, сега двата пара­лелни кондензатори уште по­малку ќе можат да ја намалат амплитудата. И сега ми се соз­дава контрадикторна ситуација - вие всушност ја намалувате еквивалентната импеданса на кондензаторите за да се на­мали гласноста околу 135 Hz!? Многу ме интересира кое е об­јаснувањето.

Поздрав,

Зоран Јанкулоски

 

Главниот проблем кај звуч­никот CАV DP265 не е издигну­вањето на 135 Hz, туку, како што е објаснето во написот, е “дуп­ката” меѓу 150 и 450 Hz (сли­ка 1 во написот) заради пре­малиот кондензатор C1. Кон­дензаторот C1 и импедансата на двата среднотонци (Слика 4 во написот) формираат еднос­тавен РЦ филтер пропусник на високи фреквенции, чија долна гранична фреквенција е околу 450 Hz (Слика 5 во написот). Со дополнителниот кондензатор Cm се добива значително по­ниска долна гранична ферек­венција, така што се пополнува дупката под 450 Hz (Слики 6 и 7 во написот). Правилно сте зак­лу­чиле дека со дополнителниот кондензатор Cm ќе се зголеми амплитудно – фреквенциската карактеристика (АФК) во не­посредната околина на резо­натната фреквенција од 135 Hz, но тоа не е нешто многу важно. Со споредба на Сликите 5 и 6 може да се види дека со допол­нителниот кондензатор Cm зго­ле­мувањето на АФК на фрек­венција од 135 Hz е само 1 dB, што е занемарливо мала про­мена (на полошо). Но затоа дуп­ката меѓу 150 и 450 Hz е поп­равена за дури 5 dB, што е ог­ромна промена на подобро! Ед­ноставно, бенефитот што го но­си дополнителнот кондензатор Cm во опсегот од 150 до 450 Hz е многу поголем од негатив­ната страна на (занемарливо) малото издигнување на 135 Hz. Конструирањето на звучниците секогаш е поврзано со компро­мис, но “мајсторијата” е да се најде најдобриот компромис.

 

Владимир Филевски