Празен од и куса врска?

Почитувани,
Што се подразбира под поимите "празен од" и куса врска"?
Поздрав,
Христијан

Добро е што прашувате, бидејќи никогаш не е предоцна да се осознаат основните поими. Краткото појаснување на овие технички термини е:
Празен од - Во електротехниката, машинството, електрониката и воопштено во техничките науки овој термин се користи да означи дека системот или уредот не е приклучен на некој товар или потрошувач. Односно, состојба кога системот или уредот не врши некакво дејствие или работа.
Куса врска - Превод од германскиот збор Kurzschluss (или куршлус) - поинаку преведен и како краток спој. Означува состојба кога активниот вод (односно, водот кој го пренесува сигналот или електричната енергија) е механички врзан за неутралниот вод (или повратниот вод).
Кусите врски во системите обично се непожели, бидејќи генерираат прекумерно и непотребно трошење на електрична енергија (или воопштено: енергија) кое може да му наштети на системот. Но, кусите врски често свесно се користат во мерната техника за да ги одредиме својствата на системот кога нема присуство на надворешна побуда (куса врска на влез) или тестирање на дејство на заштитен склоп (куса врска на излез).
Инаку, и двата термина често се користат и во слободниот, нетехничкиот говор за да се опишат состојби аналогни на техничките. Така, велиме: "Има празен од во мојот распоред" за да се означи дека има некое слободно, нераспределено време или "Нејзиното појавување предизвика куса врска во нашите односи", за да означиме некоја коренита промена - распад на системот.
Емилијан Иљоски