Рубрика: Еурека
По трагите на писмото и на јазикот на античките Македонци
Автори: Томе Бошевски, Аристотел Тентов
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 9/2008.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во трудов се презентирани резултатите од истражувањата реализирани во рамките на проектот "Дешифрирање на средниот текст на каменот од Розета".
Констатирано е дека за средниот текст на каменот од Розета е користено слоговно писмо од типот согласка-самогласка. Идентификувани се симболи за 27 согласки. Користејќи ја постапката на пресликување и ротација во рамнината на пишување, определен е еднозначен начин за поврзување на симболот за согласка со 4 или со 8 самогласки. Иако ретко употребувани, идентификувани се и симболите за запишување на изолирани самогласки и согласки. Во анализираниот текст, покрај пишувањето на слоговните знаци еден до друг, често се пишувани и еден над друг, во форма на лигатури. Иако во мал број, идентификувани се и неколку пиктографски симболи.
Озвучувањето на идентификуваните слоговни знаци, осамени согласки или самогласки и лигатури, е реализирано со користење архаизми од дијалекти на современиот македонски јазик. Во анализираниот текст, кој е пишуван од десно кон лево, без растојание меѓу зборовите и без одвојување на речениците во непрекината низа, идентификувани се повеќе од 260 зборови кои го задржале значењето во некои дијалекти од современиот македонски јазик. Исто така, идентификувани се и одреден број граматички правила кои се препознатливи и во современиот македонски јазик, како што е формирањето суперлатив кај придавките со префиксот нај, множината кај именките со додавката и, појавата на определена и неопределена форма кај именките, машки и женски род кај именките, формирањето на активна и пасивна форма кај определени глаголи и зачестената употреба на предлогот на. Со вака иден-тификуваните слоговни знаци, нивното озвучување и определените правила на пишување, создадена е еднозначна методологија за препознавање одредени зборови и за читање на напишаното.
Резултатите од дешифрирањето на средниот текст на каменот од Розета укажуваат на многу повеќе детали кои ги нема во текстот запишан со унцијално (античко-грчко) писмо. Оваа констатација го потврдува сознанието на науката уште од времето на Томас Јанг (1822 година) дека средниот текст е оригиналот. Врз основа на нашите истражувања, ова сознание можеме да го допрецизираме со констатацијата дека декретот на фараонот во средниот текст на каменот од Розета во оригинал е напишан на јазикот на античките Македонци со писмо на живите господари, односно со официјалното писмо и јазик на државата којашто тие ја управувале повеќе од еден век.

Tracing the Script and the Language of the Ancient Macedonians

This paper presents the results of research realized within the project "Deciphering the Middle Text of the Rosetta Stone", supported by Macedonian Academy of Sciences and Arts, 2003 – 2005.
In the paper, it is assumed that a syllabic script of the type consonant-vowel was used for the middle text of the Rosetta Stone. Symbols for 27 consonants were identified. By using the procedure of mirroring and rotation in the writing surface (plain), a monosemic (unambiguous) way was determined for connecting the symbol of consonant with 4 or 8 vowels. The symbols for writing isolated vowels and some consonants were identified also. In the analyzed text, the syllabic signs were often written one above the other in the form of ligatures. Several pictographic symbols were also identified.
The wiring for sound of the identified syllable signs, isolated consonants or vowels and ligatures was achieved by using archaisms from the dialects of the contemporary Macedonian language. In the text, which was written from right to left, without space between the words and without separation of sentences, more than 200 words were identified which have kept their meaning in the contemporary Macedonian language. A certain number of grammatical rules were also identified which are discerned in the contemporary Macedonian language, such as the formation of superlative of the adjectives with the prefix naj_ [nai] (equivalent to the English the … _est/ the most …); the plural of nouns by adding i [i] (equivalent to the English _s); the occurrence of definite and indefinite form of nouns, the frequent use of the preposition na [na] (equivalent to the English prepositions on, at,), as well as passive and active form of adverbs. A monosemic methodology was generated in order to make out certain words and to read what was written.
The results of deciphering the middle text of the Rosetta Stone shows that there are many details which cannot be found in the text inscribed in ancient Greek alphabet. The pharaoh’s decree from the middle text of the Rosetta Stone is inscribed in the language of the ancient Macedonians, with the official letters and language of the state that had been ruled by them for more than a century.

Датотеки за преземање:
* најавете се за да можете да ги преземете датотеките
 
Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 9/2008. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.