Емитер - Списание за наука и техника Емитер - Списание за наука и техника

-

::Импресум ::Претплата ::Услуги ::Маркетинг ::Соработка ::Контакт

Пребарување:
Најава:
Email: Лозинка: Регистрирај се

E-Prodavnica

OnlineBroj

Sorabotka

ЕМИТЕР 4/2008

Рубрика: Еурека

Тип: Научни и стручни трудови

Процена на психомоторниот развој кај деца згрижени во институција

Автори: Доминика Тодоровска Рајчановска / Изабела Филов

Нарачај го овој број

ЕМИТЕР 4/2008

ЦЕНА: 130 денариДодади во кошничка
 Целта на трудот е да се утврди дали постои отстапување во психомоторниот развој кај институционализираните деца во однос на нивните врсници кои живеат во своите биолошки семејства. Во ретроспективно-проспективна, case-control студија се опфатени вкупно 131 доенче, на возраст од 0 до 12 месеци кои во Домот за доенчиња во Битола престојувале во текот на 2005 година. Децата се поделени според возраста на три подгрупи. Првата подгрупа ја сочинуваат 53 доенчиња на возраст од три месеци, втората, 39 доенчиња на возраст од 6 месеци и третата 39 доенчиња на возраст од 12 месеци. Контролната група ја сочинуваат ист број доенчиња кои живеат во своите биолошки семејства. Во трудот се анализирани и 39 доенчиња кои во Домот престојувале континуирано 12 месеци, при што процената на развојот е направена на 3, 6, 9 и 12 месеци. Анализирани параметри се: менталната старост и коефициентот на развој. Овие параметри се пресметувани според оценките за психомоторниот развој на децата според скалата на Griffith's во пет области на развојот: локомоција, адаптација, слух/говор, моторика и постигнувања. Резултатите покажаа висока статистичка разлика во однос на вредностите за менталната старост во сите возрасни групи кои се пониски кај децата кои се институционално згрижени. Вредностите за менталната старост не одговараат со хронолошката старост. Резултатите во однос на коефициентот на развој покажаа повисоки вредности кај испитаниците од контролната група, поради што истите се статистички значајни (p<0,01). Кај децата кои подолго време престојуваат во институција, вредностите на коефициентот на развој имаат тренд на намалување, со зголемување на времетраењето на нивниот престој во институцијата (QD-89,72-83,90-80,07-74,15).

EVALUATION OF PSYCHOMOTOR DEVELOPEMENT OF THE INSTITUTIONALIZED CHILDREN
Mr. sci Dr. Domnika Rajcanovska
and Mr. sci Dr. Izabela Filov,
Infants and Children home, Bitola,
Clinic for children’s deseases, Medical Faculty, Skopje
Summary: The aim of this study is to examine, any possible deviation in the growth in the psychomotor development of the institutionalized children in relation to their coeval, who live with their biological families. In retro-perspective prospective , case- control study 131 infants at the age of 0-12 months are involved , who stayed in the Infant Home in Bitola during the year 2005. The children are divided according their age in three subgroups, 53 infants at the age of 3 months are part of the first subgroup, 39 infants at the age of 6 months are in the second subgroup and 39 infants at the age of 12 belong to the third subgroup. The monitored group is consisted of the same number of infants who live with their biological families. 39 infants who stayed continuously in the Infant Home for 12 months, and the evaluation of the growth is made on 3, 6, 9, 12 months, are also analyzed in the labour. The parameters that are analyzed are the mental age and the quotient of development This development is estimated according the Griffith’s scale. The children are evaluated in five areas of development: locomotion, adaptation, hearing/speaking, motor development and achievements. The results have showen high statistical difference in relation to values for mental age in all age groups which are lower at the institutionalized children. The values for the mental age don’t correspond with the chronological age. The results concerning the quotient of development showed higher values at the monitored group because of which they are statistically significant (p<0,01). At the children who stayed longer in the Institution, the value of the quotient of development have trend to be lessen, with increasing of the length of the period of their stay in the Institution (QD-89,72-83,90-80,07-74,15) .
Key words: infants, Institution, biological family, mental age, quotient of development.Клучни зборови:
доенчиња, институција, биолошко семејство, ментална старост, коефициент на развој.

Датотеки за преземање:

Процена на психомоторниот развој кај деца згрижени во институција:
EMITER_04-2008_Procena na psihomotoren razvoj.pdf

* најавете се за да можете да ги преземете датотеките


Овој напис во целост е објавен во ЕМИТЕР 4/2008. Нарачајте го бројот тука.


Euroimpex

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kabtel

Overnet

Alfaaudio

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

www.loging.mk

www.fitr.mk

Pretplata

GoEnglishMak

Tehnik Servis

Astronomija

365.com.mk

webparking.com.mk