Емитер - Списание за наука и техника Емитер - Списание за наука и техника

-

::Импресум ::Претплата ::Услуги ::Маркетинг ::Соработка ::Контакт

Пребарување:
Најава:
Email: Лозинка: Регистрирај се

E-Prodavnica

OnlineBroj

Sorabotka

ЕМИТЕР 5/2010

Рубрика: Еурека

Тип: Пронајдоци, иновации и нови теории

Функции на кора на мозок и секундарна интелектуална анализа

Автори: Мирче Лазески / Дејан Лазески

Нарачај го овој број

ЕМИТЕР 5/2010

ЦЕНА: 130 денариДодади во кошничка
 Во основата на функционирањето на кората на мозокот се механизмите на: проекции на интерреакциските односи, интелектуални анализи и процени, ординирање на психомоторни реакции, запамтување и потиснување во сферите на потсвеста. Доживеаните интереакциски односи се запамтуваат во форми на перцептивна и интелектуална сознајност. Интелектуална сознајност се формира во рационална и ирационална. Меморизираните и одложени форми на сознајноста се одразуваат на организмот позитивно и заштитно (рационална сознајност) или негативно и повредувачки (ирационална сознајност). Во актуелниот степен на развој, интелектуалната анализа се потиснува и одржува во форми на примарна ирационална анализа. Неокортексот во еволутивното совршенство поседува способност преку функцијата на интелектот за секундарна интелектуална анализа, односно можности за да ги промени значењата на еднаш формираните сознајни комплекси и да ги трансформира во рационални и да го ослободи организмот од неефективните психостимулативни реакции.

FUNCTION ON THE NEOCORTEX AND SECONDARY INTELECTUAL ANALYSIS
Prim.Dr. Mirche Lazeski,
Dr. Dejan Lazeski

In the baseline of the functioning of the brain cortex are the mechanisms of the interaction projections, intelectual analysis and assessments, coordination of psycho-motor reactions, and memorizing and superssing in the spheres of subconscience. Experienced interactions are memorized in forms of perceptive and intelectual consciousness. Intelectual consciousness is formed as rational and irrational. Memorized and delayed forms of consciousness are reflected in the organism positively and protectively (rational consciousness) and negatively and offensively (irrational consciousness). In the present level od development, intelectual analysis is supressed and preserved in forms od primary irrational analysis. The neocortex in the evolutive perfection possesses ability, because of the function of the intelect, for secondary intelectual analysis, possibilities to change the meanings of the once formed cognitive complexes and ability to transform them into rational and to liberate the organism from the ineffective psycho-stimulative reactions.

Клучни зборови:
неокортекс, свест, потсвест, ментални проекции, психомоторни комплекси, neocortex, consciousness, subconciousness, mental projection, psyhomotoric complexis

Датотеки за преземање:

Функции на кора на мозок и секундарна интелектуална анализа :
EMITER_05-2010_Funkcii na kora na mozok.pdf

* најавете се за да можете да ги преземете датотеките


Овој напис во целост е објавен во ЕМИТЕР 5/2010. Нарачајте го бројот тука.


Euroimpex

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kabtel

Overnet

Alfaaudio

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

www.loging.mk

www.fitr.mk

Pretplata

GoEnglishMak

Tehnik Servis

Astronomija

365.com.mk

webparking.com.mk